Tämä ei ole uusin versio kurssista. Katso myös Ohjelmoinnin MOOC 2019: https://ohjelmointi-19.mooc.fi.
Tehtävät
Viidennen osan tavoitteet

Ymmärtää alkeis- ja viittaustyyppisten muuttujien erot. Osaa määritellä olioita, jotka sisältävät olioita. Osaa käyttää olioita metodin parametrina sekä luoda metodeja, jotka palauttavat olioita. Osaa käsitellä olioita listarakenteessa sekä käyttää listaa oliomuuttujana.

Alkeis- ja viittaustyyppiset muuttujat

Javan muuttujat voi jakaa alkeis- ja viittaustyyppisiin muuttujiin. Alkeistyyppisten muuttujien sisältämä tieto on tallennettu muuttujan arvoksi, kun taas viittaustyyppisten muuttujien arvona on viite muuttujaan liittyvään tietoon. Tarkastellaan näitä muuttujatyyppejä kahden esimerkin kautta.

int arvo = 10;
System.out.println(arvo); 
10
public Nimi {
  private String nimi;

  public Nimi(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
  }

}
Nimi leevi = new Nimi("Leevi");
System.out.println(leevi);
Nimi@4aa298b7

Ensimmäisessä esimerkissä luodaan alkeistyyppinen int-muuttuja, jonka arvoksi kopioidaan luku 10. Kun muuttuja annetaan System.out.println-metodille tulostettavaksi, tulostuu arvo 10. Toisessa esimerkissä taas luodaan viittaustyyppinen Nimi-muuttuja, jonka arvoksi kopioidaan Nimi-luokassa määritellyn konstruktorin kutsun palauttama viite olioon. Kun muuttuja tulostetaan, tulostuu merkkijono Nimi@4aa298b7. Mistä tässä oikein on kyse?

Metodikutsu System.out.println tulostaa muuttujan arvon. Alkeistyyppiset muuttujat sisältävät konkreettisen arvon, joka tulostuu tulostuskutsun yhteydessä. Myös viittaustyyppiset muuttujat sisältävät konkreettisen arvon, mutta viittaustyyppisten muuttujien arvo on viite paikkaan, missä olion tiedot ovat. Voidaan ajatella, että merkkijono Nimi@4aa298b7 kertoo, että kyse on Nimi-tyyppisestä muuttujasta paikassa 4aa298b7.

Viittaustyyppisten muuttujien tulostusmuotoa voi muokata. Viittaustyyppisen muuttujan tulostusmuodon määrittelee muuttujan rakenteen määrittelevään luokkaan määritelty metodi toString.

public Nimi {
  private String nimi;

  public Nimi(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
  }

  public String toString() {
    return this.nimi;
  }
}
Nimi leevi = new Nimi("Leevi");
System.out.println(leevi); // sama kuin System.out.println(leevi.toString());
Leevi

Tutustutaan näihin muuttujatyyppeihin tarkemmin.

Alkeistyyppiset muuttujat

Java-ohjelmointikielessä on kahdeksan alkeistyyppistä muuttujaa. Nämä ovat boolean (totuusarvo), byte (8 bittiä sisältävä tavu), char (yhtä merkkiä kuvaava 16-bittiä sisältävä kirjainarvo), short (pientä lukua kuvaava 16 bittiä sisältävä arvo), int (keskikokoista lukua kuvaava 32 bittiä sisältävä arvo), long (isohkoa lukua kuvaava 64 bittiä sisältävä arvo), float (32-bittiä sisältävä liukuluku) ja double (64-bittiä sisältävä liukuluku).

Olemme käyttäneet näistä ensisijaisesti totuusarvomuuttujia (boolean), kokonaislukumuuttujia (int), ja liukulukumuuttujia (double).

boolean totuusarvo = false;
int kokonaisluku = 42;
double liukuluku = 4.2;

System.out.println(totuusarvo);
System.out.println(kokonaisluku);
System.out.println(liukuluku);
false
42
4.2
Bitit ja binääriluvut

Tietokoneen muisti on käytännössä taulukko, missä jokainen taulukon lokero sisältää joko luvun 0 tai 1. Näitä yksittäisiä lukuja kutsutaan biteiksi (lyhenne sanasta binary digit). Koneen käyttämät luvut kuvataan bittien avulla binäärilukuina. Esimerkiksi short-tyyppinen muuttuja sisältää 16 bittiä ja int-tyyppinen muuttuja 32 bittiä.

Tarkastellaan miten binääriluvut toimivat. Alla on kuvattuna 8 bittiä pitkä alue tietokoneen muistista, missä jokainen bitin arvo on 0.

0 0 0 0 0 0 0 0

Binäärilukukujen avulla jokainen luku voidaan esittää luvun 2 potensseina. Esimerkiksi yllä olevan kahdeksan bitin luvun arvo kymmenjärjestelmässä on: 0 * 20 + 0 * 21 + ... + 0 * 27 = 0. Laskeminen aloitetaan tyypillisesti luvun oikeasta laidasta. Alla on kuvattuna toinen esimerkki.

0 0 0 0 0 1 0 1

Yllä kuvattu binääriluku on kymmenjärjestelmässä: 1 * 20 + 0 * 21 + 1 * 22 + 0 * 23 + ... + 0 * 27 = 5.

Vastaavasti kymmenjärjestelmän luku 3 voidaan ilmaista binäärilukuna "11", ja esimerkiksi luku 256 binäärilukuna "100000000". Binäärilukujen avulla kuvataan lukujen lisäksi käytännössä kaikki tietokoneen tallentama tieto. Tähän teemaan tutustutaan tarkemmin kurssilla Tietokoneen toiminta (TKT-10005).

Alkeistyyppisillä muuttujilla muuttujan esittely varaa muistipaikan, johon kopioidaan arvo. Alla olevassa esimerkissä luodaan kolme muuttujaa. Jokaisella muuttujalla on erillinen muistipaikka, johon asetettava arvo kopioidaan.

int eka = 10;
int toka = eka;
int kolmas = toka;
System.out.println(eka + " " + toka + " " + kolmas);
toka = 5;
System.out.println(eka + " " + toka + " " + kolmas);
10 10 10
10 5 10

Muuttujan arvon asetus yhtäsuuruusmerkillä aiheuttaa muuttujan arvon kopioimisen. Esimerkiksi lause int eka = 10 luo int-tyyppisen muuttujan nimeltä eka, jonka arvoksi kopioidaan luku 10. Vastaavasti lause int toka = eka; luo int-tyyppisen muuttujan nimeltä toka, jonka arvoksi kopioidaan muuttujan eka arvo.

Muuttujien arvot kopioituvat myös metodikutsujen yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että metodikutsun yhteydessä metodin parametriksi annetun muuttujan arvo ei muutu metodia kutsuvassa metodissa. Alla olevassa esimerkissä main-metodissa esitellään muuttuja luku, jonka arvo kopioidaan metodin kutsu parametriksi. Metodissa kutsu parametrina saatu arvo tulostetaan, jonka jälkeen arvoa kasvatetaan yhdellä, jonka jälkeen arvo tulostetaan vielä kerran. Lopulta metodin kutsu suoritus loppuu, ja palataan main-metodiin. Main-metodissa olevan luku-muuttujan arvo ei ole muuttunut, sillä se ei liity millään tavalla kutsu-metodin parametriksi määriteltyyn muuttujaan luku.

Viittaustyyppiset muuttujat

Lähes kaikki Javan muuttujat ovat viittaustyyppisiä. Ohjelmoija voi myös luoda uusia viittaustyypin muuttujatyyppejä määrittelemällä uusia luokkia. Käytännössä jokainen (mistä tahansa) luokasta luotu olio on viittaustyyppinen muuttuja.

Tarkastellaan alussa ollutta esimerkkiä, missä luotiin Nimi-tyyppinen muuttuja leevi.

Nimi leevi = new Nimi("Leevi");

Kutsun osat ovat seuravat:

 • Mitä tahansa uutta muuttujaa esiteltäessä tulee ensin kertoa esiteltävän muuttujan tyyppi. Alla esitellään muuttuja, jonka tyyppi on Nimi. Jotta ohjelman suorittaminen onnistuu, tulee käytössä olla luokka nimeltä Nimi.
  Nimi leevi = new Nimi("Leevi");
  
 • Muuttujan esittelyn yhteydessä kerrotaan myös muuttujan nimi. Muuttujan arvoon voi myöhemmin viitata muuttujan nimen perusteella. Alla muuttujan nimeksi on määritelty leevi.
  Nimi leevi = new Nimi("Leevi");
  
 • Muuttujaan halutaan asettaa arvo. Luokista luodaan olioita kutsumalla konstruktoria, joka määrittelee luotavan olion muuttujiin asetettavat arvot. Alla oletetaan, että luokassa Nimi on konstruktori, joka saa parametrikseen merkkijonon.
  Nimi leevi = new Nimi("Leevi");
  
 • Konstruktorikutsu palauttaa arvon, joka on viite luotuun olioon. Yhtäsuuruusmerkki kertoo ohjelmalle, että yhtäsuuruusmerkin oikealla puolella olevan lausekkeen arvo tulee kopioida yhtäsuuruusmerkin vasemmalla puolella olevan muuttujan arvoksi.
  Nimi leevi = new Nimi("Leevi");
  

On mahdollista, että Nimi-luokalle on määritelty metodeja, joiden avulla Nimi-luokasta tehtyjen olioiden sisäistä tilaa voidaan muuttaa.

Suurin ero alkeis- ja viittaustyyppisten muuttujien välillä on se, että alkeistyyppiset muuttujat (jotka ovat lähes poikkeuksetta numeroita) ovat muuttumattomia. Viittaustyyppisten muuttujien sisäistä tilaa taas voi tyypillisesti muuttaa. Tämä ilmiö liittyy siihen, että alkeistyyppisten muuttujien arvo on tallennettu suoraan muuttujaan, kun taas viittaustyyppisten muuttujien arvo on viite muuttujan tietoihin eli sisäiseen tilaan.

Alkeistyyppisille muuttujille löytyy laskuoperaatioita kuten plus, miinus, kerto jne -- nämä operaatiot eivät muuta alkuperäisten muuttujien arvoja. Laskuoperaatioiden avulla voidaan luodaan uusia arvoja, jotka varastoidaan muuttujiin tarvittaessa. Toisaalta, viittaustyyppisten muuttujien arvoa ei voi muuttaa plus, miinus, kerto ym. laskuoperaatioiden avulla.

Viittaustyyppisen muuttujan arvo -- eli viite -- osoittaa paikkaan muistissa, mistä löytyy viittaustyyppiseen muuttujaan liittyvät tiedot. Oletetaan, että käytössä on luokka Henkilo, jossa on määritelty oliomuuttujaksi ika. Jos luokasta on luotu henkilöolio, voi henkilöolion viitettä seuraamalla päästä käsiksi muuttujaan ika, jonka arvoa voi tarvittaessa muuttaa.

Muuttujat ja tietokoneen muisti

Totesimme aiemmin, että alkeistyyppisten muuttujien arvo on tallennettuna suoraan muuttujaan, kun taas viittaustyyppisten muuttujien arvo sisältää viitteen olioon. Totesimme myös, että muuttujan arvon asettaminen yhtäsuuruusmerkillä kopioi oikealla olevan (muuttujan) arvon vasemmalla olevan muuttujan arvoksi. Vastaava toiminnallisuus on myös metodikutsujen yhteydessä -- metodikutsun yhteydessä parametrina annettava arvo kopioidaan metodin käyttöön.

Tarkastellaan tätä käytännössä. Oletetaan, että käytössämme on seuraava luokka Henkilo.

public class Henkilo {
  private String nimi;
  private int syntymavuosi;

  public Henkilo(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
    this.syntymavuosi = 1970;
  }

  public int getSyntymavuosi() {
    return this.syntymavuosi;
  }
 
  public void setSyntymavuosi(int syntymavuosi) {
    this.syntymavuosi = syntymavuosi;
  }

  public String toString() {
    return this.nimi + " (" + this.syntymavuosi + ")";
  }
}

Tarkastellaan seuraavan ohjelman toimintaa askeleittain.

public class Esimerkki {
  public static void main(String[] args) {
    Henkilo eka = new Henkilo("Eka");
 
    System.out.println(eka);
    nuorenna(eka);
    System.out.println(eka);
 
    Henkilo toka = eka;
    nuorenna(toka);
 
    System.out.println(eka);
  }
 
  public static void nuorenna(Henkilo henkilo) {
    henkilo.setSyntymavuosi(henkilo.getSyntymavuosi() + 1);
  }
}
Eka (1970)
Eka (1971)
Eka (1972)

Ohjelman suoritus alkaa main-metodin ensimmäiseltä riviltä. Main-metodin ensimmäisellä rivillä esitellään Henkilo-tyyppinen muuttuja eka, johon kopioidaan Henkilo-luokan konstruktorin palauttama arvo. Konstruktorissa luodaan olio, jonka syntymävuodeksi asetetaan 1970 ja jonka nimeksi asetetaan parametrina saatu arvo. Konstruktori palauttaa viitteen. Rivin suorituksen jälkeen ohjelman tilanne on seuraava -- ohjelman muistiin on luotu Henkilo-olio, johon on viittaus main-metodissa määritellystä eka-muuttujasta.

Main-metodin kolmannella rivillä tulostetaan muuttujan eka arvo. Metodikutsu System.out.println etsii sille parametrina annetulta viittaustyyppiseltä muuttujalta toString-metodia. Henkilo-luokalla on metodi toString, joten metodia kutsutaan eka-muuttujan osoittamalle oliolle. Oliossa olevan muuttujan nimi arvo on "Eka" ja syntymävuoden arvo on 1970. Tulostukseksi tulee "Eka (1970)".

Neljännellä rivillä kutsutaan nuorenna-metodia, jolle annetaan parametriksi muuttuja eka. Metodia kutsuttaessa parametriksi annetun muuttujan arvo kopioituu metodin parametriksi. Koska muuttuja eka on viittaustyyppinen, kopioituu metodin käyttöön aiemmin luotu viite. Metodin suorituksen lopussa tilanne on seuraava -- metodi kasvattaa parametrina saamansa olion syntymävuotta yhdellä.

Kun metodin nuorenna suoritus loppuu, palataan takaisin main-metodiin. Nuorenna-metodin suoritukseen liittyvät tiedot katoavat kutsupinosta.

Metodikutsusta palaamisen jälkeen suoritetaan taas muuttujan eka arvon tulostaminen. Tällä kertaa muuttujan eka osoittama olio on muuttunut hieman -- edellisen metodikutsun yhteydessä viitatun olion syntymäpäivä-muuttujaa kasvatettiin yhdellä. Tulostukseksi tulee lopulta "Eka (1971)".

Tämän jälkeen ohjelmassa esitellään uusi Henkilo-tyyppinen muuttuja toka. Muuttujaan toka kopioidaan muuttujan eka arvo, eli muuttujan toka arvoksi tulee viite jo olemassaolevaan Henkilo-olioon.

Tämän jälkeen kutsutaan metodia nuorenna, jolle annetaan parametriksi muuttuja toka. Metodia kutsuttaessa parametriksi annetun muuttujan arvo kopioituu metodin arvoksi. Metodi saa siis käyttöönsä muuttujan toka sisältämän viitteen. Metodin suorituksen lopuksi metodin viittaaman olion syntymävuosi on kasvanut yhdellä.

Lopulta metodin suoritus päättyy, ja ohjelman suoritus palaa takaisin main-metodiin. Main-metodissa tulostetaan vielä kerran muuttujan eka arvo. Tulostukseksi tulee lopulta "Eka (1972)".

Oliot ja viitteet

Jatketaan nyt olioiden ja viitteiden parissa. Oletetaan, että käytössämme on alla oleva luokka.

public class Henkilo {

  private String nimi;
  private int ika;
  private int paino;
  private int pituus;

  public Henkilo(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
    this.ika = 0;
    this.paino = 0;
    this.pituus = 0;
  }

  // muita konstruktoreja ja metodeja
 
  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }
 
  public int getIka() {
    return this.ika;
  }
 
  public void vanhene() {
    this.ika++;
  }
 
  public void setPituus(int uusiPituus) {
    this.pituus = uusiPituus;
  }
 
  public void setPaino(int uusiPaino) {
    this.paino = uusiPaino;
  }
 
  public double painoIndeksi() {
    double pituusPerSata = this.pituus / 100.0;
    return this.paino / (pituusPerSata * pituusPerSata);
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return this.nimi + ", ikä " + this.ika + " vuotta";
  }
}

Mitä oikein tapahtuu kun olio luodaan?

Henkilo joan = new Henkilo("Joan Ball");

Konstruktorikutsun new yhteydessä tapahtuu monta asiaa. Ensin tietokoneen muistista varataan tila oliomuuttujille. Tämän jälkeen oliomuuttujiin asetetaan oletus- tai alkuarvot (esimerkiksi int-tyyppisten muuttujien arvoksi tulee 0). Lopulta suoritetaan konstruktorissa oleva lähdekoodi.

Konstruktorikutsu palauttaa viitteen olioon. Viite on tieto olioon liittyvien tietojen paikasta.

Muuttujan arvoksi asetetaan siis viite, eli tieto olioon liittyvien tietojen paikasta. Yllä oleva kuva paljastaa myös sen, että nimi -- tai tarkemmin merkkijonot -- ovat myös olioita.

Muuttujan arvon asettaminen kopioi viitteen

Lisätään ohjelmaan Henkilo-tyyppinen muuttuja ball ja annetaan sille alkuarvoksi joan. Mitä nyt tapahtuu?

Henkilo joan = new Henkilo("Joan Ball");
System.out.println(joan);

Henkilo ball = joan;

Lause Henkilo ball = joan; luo uuden henkilömuuttujan, jonka arvoksi kopioidaan muuttujan joan arvo. Tämä saa aikaan sen, että ball viittaa samaan olioon kuin joan.

Tarkastellan samaa esimerkkiä hieman pidemmälle.

Henkilo joan = new Henkilo("Joan Ball");
System.out.println(joan);

Henkilo ball = joan;
ball.vanhene();
ball.vanhene();

System.out.println(joan);
Joan Ball, ikä 0 vuotta
Joan Ball, ikä 2 vuotta

Joan Ball -- eli henkilöolio, johon viite muuttujassa joan osoittaa -- on alussa 0-vuotias. Tämän jälkeen muuttujaan ball asetetaan (eli kopioidaan) muuttujan joan arvo. Henkilöoliota ball vanhennetaan kaksi vuotta ja sen seurauksena Joan Ball vanhenee!

Olion sisäinen tila ei kopioidu muuttujan arvoa asetettaessa. Lauseessa Henkilo ball = joan; ei siis luoda henkilöä -- muuttujan ball arvoksi asetetaan kopio muuttujan joan arvosta, eli viite olioon.

Seuraavassa esimerkkiä on jatkettu siten, että joan-muuttujaa varten luodaan uusi olio, jonka viite asetetaan muuttujan arvoksi. Muuttuja ball viittaa yhä aiemmin luotuun olioon.

Henkilo joan = new Henkilo("Joan Ball");
System.out.println(joan);

Henkilo ball = joan;
ball.vanhene();
ball.vanhene();

System.out.println(joan);

joan = new Henkilo("Joan B.");
System.out.println(joan);

Tulostuu:

Joan Ball, ikä 0 vuotta
Joan Ball, ikä 2 vuotta
Joan B., ikä 0 vuotta

Muuttujassa joan on siis alussa viite yhteen olioon, mutta lopussa sen arvoksi on kopioitu toisen muuttujan viite. Seuraavassa kuva tilanteesta viimeisen koodirivin jälkeen.

Muuttujan arvo null

Jatketaan vielä esimerkkiä asettamalla muuttujan ball arvoksi null, eli viite "ei mihinkään".

Henkilo joan = new Henkilo("Joan Ball");
System.out.println(joan);

Henkilo ball = joan;
ball.vanhene();
ball.vanhene();

System.out.println(joan);

joan = new Henkilo("Joan B.");
System.out.println(joan);

ball = null;

Viimeisen rivin jälkeen ohjelman tila on seuraavanlainen.

Olioon, jonka nimi on Joan Ball, ei enää viittaa kukaan. Oliosta on siis tullut "roska". Java-ohjelmointikielessä ohjelmoijan ei tarvitse huolehtia ohjelman käyttämästä muistista. Javan automaattinen roskienkerääjä käy siivoamassa roskaksi joutuneet oliot aika ajoin. Jos automaattista roskien keruuta ei tapahtuisi, jäisivät roskaksi joutuneet oliot varaamaan muistia ohjelman suorituksen loppuun asti.

Kokeillaan vielä mitä käy kun yritämme tulostaa muuttujaa, jonka arvona on viite "ei mihinkään" eli null.

Henkilo joan = new Henkilo("Joan Ball");
System.out.println(joan);

Henkilo ball = joan;
ball.vanhene();
ball.vanhene();

System.out.println(joan);

joan = new Henkilo("Joan B.");
System.out.println(joan);

ball = null;
System.out.println(ball);
Joan Ball, ikä 0 vuotta
Joan Ball, ikä 2 vuotta
Joan B., ikä 0 vuotta
null

Viitteen null tulostus tulostaa "null". Entäpä jos yritämme kutsua ei mihinkään viittaavan olion metodia, esimerkiksi metodia vanhene:

Henkilo joan = new Henkilo("Joan Ball");
System.out.println(joan);

joan = null;
joan.vanhene();

Tulos:

Joan Ball, ikä 0 vuotta
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
 at Main.main(Main.java:(rivi))
 Java Result: 1

Käy huonosti. Tämä on ehkä ensimmäinen kerta kun näet tekstin NullPointerException. Ohjelmassa tapahtuu virhe, joka liittyy siihen, että olemme kutsuneet ei mihinkään viittaavan muuttujan metodia.

Voimme luvata, että tulet näkemään edellisen virheen vielä uudelleen. Tällöin ensimmäinen askel on etsiä muuttujia, joiden arvona saattaisi olla null. Virheilmoitus on onneksi myös hyödyllinen: se kertoo millä rivillä virhe tapahtuu. Kokeile vaikka itse!

Toteuta ohjelma, jonka suorittaminen aiheuttaa virheen NullPointerException. Virheen tulee tapahtua heti kun ohjelma suoritetaan -- älä siis esimerkiksi lue käyttäjältä syötettä.

 

Olio oliomuuttujana

Oliot voivat sisältää viitteitä olioihin.

Jatketaan Henkilo-luokan parissa ja lisätään henkilölle syntymäpäivä. Syntymäpäivä on luonnollista esittää Paivays-olion avulla:

public class Paivays {
  private int paiva;
  private int kuukausi;
  private int vuosi;

  public Paivays(int paiva, int kuukausi, int vuosi) {
    this.paiva = paiva;
    this.kuukausi = kuukausi;
    this.vuosi = vuosi;
  }

  public int getPaiva() {
    return this.paiva;
  }

  public int getKuukausi() {
    return this.kuukausi;
  }

  public int getVuosi() {
    return this.vuosi;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.paiva + "." + this.kuukausi + "." + this.vuosi;
  }
}

Koska tiedämme syntymäpäivän, henkilön ikää ei enää tarvitse säilöä. Se on pääteltävissä syntymäpäivästä.

public class Henkilo {
  private String nimi;
  private Paivays syntymaPaiva;
  private int paino = 0;
  private int pituus = 0;

// ...

Tehdään henkilölle uusi konstruktori, joka mahdollistaa syntymäpäivän asettamisen:

public Henkilo(String nimi, int paiva, int kuukausi, int vuosi) {
  this.nimi = nimi;
  this.syntymaPaiva = new Paivays(paiva, kuukausi, vuosi);
  this.paino = 0;
  this.pituus = 0;
}

Konstruktorin parametrina annetaan erikseen päiväyksen osat (päivä, kuukausi, vuosi), niistä luodaan päiväysolio, ja lopulta päiväysolion viite kopioidaan oliomuuttujan syntymaPaiva arvoksi.

Muokataan Henkilo-luokassa olevaa toString-metodia siten, että metodi palauttaa iän sijaan syntymäpäivän:

public String toString() {
  return this.nimi + ", syntynyt " + this.syntymaPaiva;
}

Kokeillaan miten uusittu Henkilöluokka toimii.

Henkilo muhammad = new Henkilo("Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi", 1, 1, 780);
Henkilo pascal = new Henkilo("Blaise Pascal", 19, 6, 1623);

System.out.println(muhammad);
System.out.println(pascal);
Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, syntynyt 1.1.870
Blaise Pascal, syntynyt 19.6.1623

Henkilöoliolla on nyt oliomuuttujat nimi ja syntymaPaiva. Muuttuja nimi on merkkijono, joka sekin on siis olio, ja muuttuja syntymaPaiva on Päiväysolio.

Molemmat muuttujat sisältävät arvon olioon. Henkilöolio sisältää siis kaksi viitettä.

 

Pääohjelmalla on nyt siis langan päässä kaksi Henkilö-olioa. Henkilöllä on nimi ja syntymäpäivä. Koska molemmat ovat olioita, ovat ne henkilöllä langan päässä.

Syntymäpäivä vaikuttaa hyvältä laajennukselta Henkilö-luokkaan. Totesimme aiemmin, että oliomuuttuja ika voidaan laskea syntymäpäivästä, joten siitä hankkiuduttiin eroon.

Javassa nykyinen päivä selviää seuraavasti:

import java.time.LocalDate;

public class Esimerkki {

  public static void main(String[] args) {
 
    LocalDate nyt = LocalDate.now();
    int vuosi = nyt.getYear();
    int kuukausi = nyt.getMonthValue();
    int paiva = nyt.getDayOfMonth();
 
    System.out.println("tänään on " + paiva + "." + kuukausi + "." + vuosi);

  }
}

Tehtäväpohjassa tulee mukana edellä nähdyt luokat Henkilo ja Paivays. Täydennä luokan Henkilo metodia public int ikaVuosina() siten, että se laskee ja palauttaa henkilön tämän hetkisen iän vuosina.

Voit olettaa, että jokaisessa vuodessa on tasan 360 päivää.

Vinkki! Näppärä lähestymistapa on laskea päivien summa vuosien, kuukausien ja päivien perusteella. Erottamalla "nykypäivää" vastaavan päivien summan syntymäpäivän päivien summasta saat elettyjen päivien määrän. Eletyt päivät saa muunnettua takaisin vuosiksi jakolaskulla.

Mikä ihmeen al-Khwarizmi -- tai algoritmi?

Ensimmäiset korkeakulttuurit syntyivät (laajemman) lähi-idän alueelle, mikä nopeutti siellä myös henkistä kasvua. Lähi-idässä oltiin merkittävästi muuta maailmaa edellä muunmuassa matematiikassa ja tähtitieteessä -- esimerkiksi Euroopassa 1500-luvulla tapahtunut murros tähtitieteessä (maa kiertääkin aurinkoa eikä toisin päin), tapahtui laajemman lähi-idän vaikutuspiirissä olleessa kreikassa jo noin 300 vuotta ennen ajanlaskumme alkua.

Nimi al-Khwarizmi viittaa oikeastaan alueeseen, tai hieman laajemmin, etuosa al- viittaa usein henkilön synty- tai kotipaikkaan. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi -- tai hänen isänsä tai esi-isänsä -- tulivat keskiaasiasta alueelta, joka tunnetaan nykyään suomen kielessä nimellä Harezm. Nykyään käytetty termi algoritmi onkin hatunnosto sekä Muhammad ibn Musa al-Khwarizmille että hänen syntyperälleen.

Merkittävä osa al-Khwarizmin työstä tapahtui Baghdadissa sijaitsevassa Viisauden talossa, joka paikallisen hallinnon tukemana keräsi tiedemiehiä eri puolilta maailmaa yhteen. Tavoitteena oli "pienimuotoisesti" kerätä kaikki maailman tieto yhteen paikkaan ja kääntää se arabian kielelle, jota sitten jaettiin eteenpäin. Tätä kautta tietoa valui myös eurooppaan: esimerkiksi al-Khwarizmin kirja intialaisilla numeroilla laskemisesta (latinaksi "Algoritmi de numero Indorum") toi arabialaisten numeroiden käytön eurooppaan.

Tämä terminologia näkyy yhä esimerkikiksi espanjan kielessä. Espanjankielinen sana guarismo -- eli suomeksi luku -- tulee ilmeisesti juurikin al-Khwarizmin nimestä.

Vaikka Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi kytketään nykyään -- ainakin tietojenkäsittelytieteilijöiden parissa -- ensisijaisesti algoritmeihin, on hän ennen kaikkea vaikuttanut merkittävästi algebran kehitykseen. Hänen työnsä tuolla alueella kontribuoi mm. ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöiden ratkaisemiseen. Työn keskiössä olivat konkreettiset esimerkit sekä selkokieliset askeleittaiset ratkaisut -- numeroita tuossa työssä ei esiintynyt.

Olio metodin parametrina

Olemme nähneet että metodien parametrina voi olla esimerkiksi int tai String tyyppisiä muuttujia. Kuten arvata saattaa, metodin parametriksi voi määritellä minkä tahansa tyyppisen olion. Demonstroidaan tätä esimerkillä.

Painonvartijoihin hyväksytään jäseniksi henkilöitä, joiden painoindeksi ylittää annetun rajan. Kaikissa painonvartijayhdistyksissä raja ei ole sama. Tehdään painonvartijayhdistystä vastaava luokka. Olioa luotaessa konstruktorille annetaan parametriksi pienin painoindeksi, jolla yhdistyksen jäseneksi pääsee.

public class PainonvartijaYhdistys {
  private double alinPainoindeksi;

  public PainonvartijaYhdistys(double indeksiRaja) {
    this.alinPainoindeksi = indeksiRaja;
  }
}

Tehdään seuraavaksi metodi, jonka avulla voidaan tarkastaa hyväksytäänkö tietty henkilö yhdistyksen jäseneksi, eli onko henkilön painoindeksi tarpeeksi suuri. Metodi palauttaa true jos parametrina annettu henkilö hyväksytään, false jos ei.

public class PainonvartijaYhdistys {
  private double alinPainoindeksi;

  public PainonvartijaYhdistys(double indeksiRaja) {
    this.alinPainoindeksi = indeksiRaja;
  }

  public boolean hyvaksytaanJaseneksi(Henkilo henkilo) {
    if (henkilo.painoIndeksi() < this.alinPainoindeksi) {
      return false;
    }

    return true;
  }
}

Painonvartijayhdistys-olion metodille hyvaksytaanJaseneksi annetaan siis parametrina Henkilo-olio. Kuten aiemmin, muuttujan arvo -- eli tässä viite -- kopioituu metodin käyttöön. Metodissa käsitellään kopioitua viitettä ja kutsutaan parametrina saadun henkilön metodia painoIndeksi.

Seuraavassa testipääohjelma jossa painonvartijayhdistyksen metodille annetaan ensin parametriksi henkilöolio matti ja sen jälkeen henkilöolio juhana:

Henkilo matti = new Henkilo("Matti");
matti.setPaino(86);
matti.setPituus(180);

Henkilo juhana = new Henkilo("Juhana");
juhana.setPaino(64);
juhana.setPituus(172);

PainonvartijaYhdistys kumpulanPaino = new PainonvartijaYhdistys(25);

if (kumpulanPaino.hyvaksytaanJaseneksi(matti)) {
  System.out.println(matti.getNimi() + " pääsee jäseneksi");
} else {
  System.out.println(matti.getNimi() + " ei pääse jäseneksi");
}

if (kumpulanPaino.hyvaksytaanJaseneksi(juhana)) {
  System.out.println(juhana.getNimi() + " pääsee jäseneksi");
} else {
  System.out.println(juhana.getNimi() + " ei pääse jäseneksi");
}

Ohjelma tulostaa:

Matti pääsee jäseneksi
Juhana ei pääse jäseneksi
Konstruktorien, getterien ja setterien automaattinen generointi

Ohjelmointiympäristöt osaavat auttaa ohjelmoijaa. Jos luokalle on määriteltynä oliomuuttujat, onnistuu konstruktorien, getterien ja setterien generointi automaattisesti.

Mene luokan koodilohkon sisäpuolelle mutta kaikkien metodien ulkopuolelle ja paina yhtä aikaa ctrl ja välilyönti. Jos luokallasi on esim. oliomuuttuja saldo, tarjoaa NetBeans mahdollisuuden generoida oliomuuttujalle getteri- ja setterimetodit sekä konstruktorin joka asettaa oliomuuttujalle alkuarvon.

Joillain Linux-koneilla, kuten Kumpulassa olevilla koneilla, tämä saadaan aikaan painamalla yhtä aikaa ctrl, alt ja välilyönti.

 

Tehtäväpohjassasi on valmiina jo tutuksi tullut luokka Henkilo sekä runko luokalle Kasvatuslaitos. Kasvatuslaitosoliot käsittelevät ihmisiä eri tavalla, esim. punnitsevat ja syöttävät ihmisiä. Rakennamme tässä tehtävässä kasvatuslaitoksen. Luokan Henkilö koodiin ei tehtävässä ole tarkoitus koskea!

Henkilöiden punnitseminen

Kasvatuslaitoksen luokkarungossa on valmiina runko metodille punnitse:

public class Kasvatuslaitos {

  public int punnitse(Henkilo henkilo) {
    // palautetaan parametrina annetun henkilön paino
    return -1;
  }
}

Metodi saa parametrina henkilön ja metodin on tarkoitus palauttaa kutsujalleen parametrina olevan henkilön paino. Paino selviää kutsumalla parametrina olevan henkilön henkilo sopivaa metodia. Eli täydennä metodin koodi!

Seuraavassa on pääohjelma jossa kasvatuslaitos punnitsee kaksi henkilöä:

public static void main(String[] args) {
  // esimerkkipääohjelma tehtävän ensimmäiseen kohtaan

  Kasvatuslaitos haaganNeuvola = new Kasvatuslaitos();

  Henkilo eero = new Henkilo("Eero", 1, 110, 7);
  Henkilo pekka = new Henkilo("Pekka", 33, 176, 85);

  System.out.println(eero.getNimi() + " paino: " + haaganNeuvola.punnitse(eero) + " kiloa");
  System.out.println(pekka.getNimi() + " paino: " + haaganNeuvola.punnitse(pekka) + " kiloa");
}

Tulostuksen pitäisi olla seuraava:

Eero paino: 7 kiloa
Pekka paino: 85 kiloa

Syöttäminen

Parametrina olevan olion tilaa on mahdollista muuttaa. Tee kasvatuslaitokselle metodi public void syota(Henkilo henkilo) joka kasvattaa parametrina olevan henkilön painoa yhdellä.

Seuraavassa esimerkki, jossa henkilöt ensin punnitaan, ja tämän jälkeen neuvolassa syötetään eeroa kolme kertaa. Tämän jälkeen henkilöt taas punnitaan:

public static void main(String[] args) {
  Kasvatuslaitos haaganNeuvola = new Kasvatuslaitos();

  Henkilo eero = new Henkilo("Eero", 1, 110, 7);
  Henkilo pekka = new Henkilo("Pekka", 33, 176, 85);

  System.out.println(eero.getNimi() + " paino: " + haaganNeuvola.punnitse(eero) + " kiloa");
  System.out.println(pekka.getNimi() + " paino: " + haaganNeuvola.punnitse(pekka) + " kiloa");

  haaganNeuvola.syota(eero);
  haaganNeuvola.syota(eero);
  haaganNeuvola.syota(eero);

  System.out.println("");

  System.out.println(eero.getNimi() + " paino: " + haaganNeuvola.punnitse(eero) + " kiloa");
  System.out.println(pekka.getNimi() + " paino: " + haaganNeuvola.punnitse(pekka) + " kiloa");
}

Tulostuksen pitäisi paljastaa että Eeron paino on noussut kolmella:

Eero paino: 7 kiloa
Pekka paino: 85 kiloa

Eero paino: 10 kiloa
Pekka paino: 85 kiloa

Punnitusten laskeminen

Tee kasvatuslaitokselle metodi public int punnitukset() joka kertoo kuinka monta punnitusta kasvatuslaitos on ylipäätään tehnyt. Testipääohjelma:

public static void main(String[] args) {
  // esimerkkipääohjelma tehtävän ensimmäiseen kohtaan

  Kasvatuslaitos haaganNeuvola = new Kasvatuslaitos();

  Henkilo eero = new Henkilo("Eero", 1, 110, 7);
  Henkilo pekka = new Henkilo("Pekka", 33, 176, 85);

  System.out.println("punnituksia tehty " + haaganNeuvola.punnitukset());

  haaganNeuvola.punnitse(eero);
  haaganNeuvola.punnitse(pekka);

  System.out.println("punnituksia tehty " + haaganNeuvola.punnitukset());

  haaganNeuvola.punnitse(eero);
  haaganNeuvola.punnitse(eero);
  haaganNeuvola.punnitse(eero);
  haaganNeuvola.punnitse(eero);

  System.out.println("punnituksia tehty " + haaganNeuvola.punnitukset());
}

Tulostuu:

punnituksia tehty 0
punnituksia tehty 2
punnituksia tehty 6

"Tyhmä" Maksukortti

Teimme edellisessä osassa luokan Maksukortti. Kortilla oli metodit edullisesti ja maukkaasti syömistä sekä rahan lataamista varten.

Edellisen osan tyylillä tehdyssä Maksukortti-luokassa oli kuitenkin ongelma. Kortti tiesi lounaiden hinnan ja osasi sen ansiosta vähentää saldoa oikean määrän. Entä kun hinnat nousevat? Tai jos myyntivalikoimaan tulee uusia tuotteita? Hintojen muuttaminen tarkoittaisi, että kaikki jo käytössä olevat kortit pitäisi korvata uusilla, uudet hinnat tuntevilla korteilla.

Parempi ratkaisu on tehdä kortit "tyhmiksi", hinnoista ja myytävistä tuotteista tietämättömiksi pelkän saldon säilyttäjiksi. Kaikki äly kannattaakin laittaa erillisiin olioihin, kassapäätteisiin.

Toteutetaan ensin Maksukortista "tyhmä" versio. Kortilla on ainoastaan metodit saldon kysymiseen, rahan lataamiseen ja rahan ottamiseen. Täydennä alla (ja tehtäväpohjassa) olevaan luokkaan metodin public boolean otaRahaa(double maara) ohjeen mukaan:

public class Maksukortti {
  private double saldo;

  public Maksukortti(double saldo) {
    this.saldo = saldo;
  }

  public double saldo() {
    return this.saldo;
  }

  public void lataaRahaa(double lisays) {
    this.saldo += lisays;
  }

  public boolean otaRahaa(double maara) {
    // toteuta metodi siten että se ottaa kortilta rahaa vain jos saldo on vähintään maara
    // onnistuessaan metodi palauttaa true ja muuten false
  }
}

Testipääohjelma:

public class Paaohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    Maksukortti pekanKortti = new Maksukortti(10);

    System.out.println("rahaa " + pekanKortti.saldo());
    boolean onnistuiko = pekanKortti.otaRahaa(8);
    System.out.println("onnistuiko otto: " + onnistuiko);
    System.out.println("rahaa " + pekanKortti.saldo());

    onnistuiko = pekanKortti.otaRahaa(4);
    System.out.println("onnistuiko otto: " + onnistuiko);
    System.out.println("rahaa " + pekanKortti.saldo());
  }
}

Tulostuksen kuuluisi olla seuraavanlainen

rahaa 10.0
onnistuiko otto: true
rahaa 2.0
onnistuiko otto: false
rahaa 2.0

Kassapääte ja käteiskauppa

Unicafessa asioidessa asiakas maksaa joko käteisellä tai maksukortilla. Myyjä käyttää kassapäätettä kortin velottamiseen ja käteismaksujen hoitamiseen. Tehdään ensin kassapäätteestä käteismaksuihin sopiva versio.

Kassapäätteen runko. Metodien kommentit kertovat halutun toiminnallisuuden:

public class Kassapaate {
  private double rahaa; // kassassa olevan käteisen määrä
  private int edulliset; // myytyjen edullisten lounaiden määrä
  private int maukkaat; // myytyjen maukkaiden lounaiden määrä

  public Kassapaate() {
    // kassassa on aluksi 1000 euroa rahaa
  }

  public double syoEdullisesti(double maksu) {
    // edullinen lounas maksaa 2.50 euroa.
    // kasvatetaan kassan rahamäärää edullisen lounaan hinnalla ja palautetaan vaihtorahat
    // jos parametrina annettu maksu ei ole riittävän suuri, ei lounasta myydä ja metodi palauttaa koko summan
  }

  public double syoMaukkaasti(double maksu) {
    // maukas lounas maksaa 4.30 euroa.
    // kasvatetaan kassan rahamäärää maukkaan lounaan hinnalla ja palautetaan vaihtorahat
    // jos parametrina annettu maksu ei ole riittävän suuri, ei lounasta myydä ja metodi palauttaa koko summan
  }

  public String toString() {
    return "kassassa rahaa " + rahaa + " edullisia lounaita myyty " + edulliset + " maukkaita lounaita myyty " + maukkaat;
  }
}

Kassapäätteessä on aluksi rahaa 1000 euroa. Toteuta yllä olevan rungon metodit ohjeen ja alla olevan pääohjelman esimerkkitulosteen mukaan toimiviksi.

public class Paaohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    Kassapaate unicafeExactum = new Kassapaate();

    double vaihtorahaa = unicafeExactum.syoEdullisesti(10);
    System.out.println("vaihtorahaa jäi " + vaihtorahaa);

    vaihtorahaa = unicafeExactum.syoEdullisesti(5);
    System.out.println("vaihtorahaa jäi " + vaihtorahaa);

    vaihtorahaa = unicafeExactum.syoMaukkaasti(4.3);
    System.out.println("vaihtorahaa jäi " + vaihtorahaa);

    System.out.println(unicafeExactum);
  }
}
vaihtorahaa jäi 7.5
vaihtorahaa jäi 2.5
vaihtorahaa jäi 0.0
kassassa rahaa 1009.3 edullisia lounaita myyty 2 maukkaita lounaita myyty 1

Kortilla maksaminen

Laajennetaan kassapäätettä siten että myös kortilla voi maksaa. Teemme kassapäätteelle siis metodit joiden parametrina kassapääte saa maksukortin jolta se vähentää valitun lounaan hinnan. Seuraavassa uusien metodien rungot ja ohje niiden toteuttamiseksi:

public class Kassapaate {
  // ...

  public boolean syoEdullisesti(Maksukortti kortti) {
    // edullinen lounas maksaa 2.50 euroa.
    // jos kortilla on tarpeeksi rahaa, vähennetään hinta kortilta ja palautetaan true
    // muuten palautetaan false
  }

  public boolean syoMaukkaasti(Maksukortti kortti) {
    // maukas lounas maksaa 4.30 euroa.
    // jos kortilla on tarpeeksi rahaa, vähennetään hinta kortilta ja palautetaan true
    // muuten palautetaan false
  }

  // ...
}

Huom: kortilla maksaminen ei lisää kassapäätteessä olevan käteisen määrää.

Seuraavassa testipääohjelma ja haluttu tulostus:

public class Paaohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    Kassapaate unicafeExactum = new Kassapaate();

    double vaihtorahaa = unicafeExactum.syoEdullisesti(10);
    System.out.println("vaihtorahaa jäi " + vaihtorahaa);

    Maksukortti antinKortti = new Maksukortti(7);

    boolean onnistuiko = unicafeExactum.syoMaukkaasti(antinKortti);
    System.out.println("riittikö raha: " + onnistuiko);
    onnistuiko = unicafeExactum.syoMaukkaasti(antinKortti);
    System.out.println("riittikö raha: " + onnistuiko);
    onnistuiko = unicafeExactum.syoEdullisesti(antinKortti);
    System.out.println("riittikö raha: " + onnistuiko);

    System.out.println(unicafeExactum);
  }
}
vaihtorahaa jäi 7.5
riittikö raha: true
riittikö raha: false
riittikö raha: true
kassassa rahaa 1002.5 edullisia lounaita myyty 2 maukkaita lounaita myyty 1

Rahan lataaminen

Lisätään vielä kassapäätteelle metodi jonka avulla kortille voidaan ladata lisää rahaa. Muista, että rahan lataamisen yhteydessä ladattava summa viedään kassapäätteeseen. Metodin runko:

public void lataaRahaaKortille(Maksukortti kortti, double summa) {
  // ...
}

Testipääohjelma ja esimerkkisyöte:

public class Paaohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    Kassapaate unicafeExactum = new Kassapaate();
    System.out.println(unicafeExactum);

    Maksukortti antinKortti = new Maksukortti(2);

    System.out.println("kortilla rahaa " + antinKortti.saldo() + " euroa");

    boolean onnistuiko = unicafeExactum.syoMaukkaasti(antinKortti);
    System.out.println("riittikö raha: " + onnistuiko);

    unicafeExactum.lataaRahaaKortille(antinKortti, 100);

    onnistuiko = unicafeExactum.syoMaukkaasti(antinKortti);
    System.out.println("riittikö raha: " + onnistuiko);

    System.out.println("kortilla rahaa " + antinKortti.saldo() + " euroa");
 
    System.out.println(unicafeExactum);
  }
}
kassassa rahaa 1000.0 edullisia lounaita myyty 0 maukkaita lounaita myyty 0
kortilla rahaa 2.0 euroa
riittikö raha: false
riittikö raha: true
kortilla rahaa 97.7 euroa
kassassa rahaa 1100.0 edullisia lounaita myyty 0 maukkaita lounaita myyty 1

Samantyyppinen olio metodin parametrina

Jatkamme edelleen luokan Henkilo parissa. Kuten muistamme, henkilöt tietävät syntymäpäivänsä:

public class Henkilo {

  private String nimi;
  private Paivays syntymaPaiva;
  private int pituus;
  private int paino;

  // ...
}

Haluamme vertailla kahden henkilön ikää. Vertailu voidaan hoitaa usealla tavalla. Voisimme esimerkiksi toteuttaa Henkilo-luokkaan metodin public int ikaVuosina(), jolloin kahden henkilön iän vertailu tapauhtuisi tällöin seuraavasti:

Henkilo muhammad = new Henkilo("Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi", 1, 1, 780);
Henkilo pascal = new Henkilo("Blaise Pascal", 19, 6, 1623);

if (muhammad.ikaVuosina() > pascal.ikaVuosina()) {
  System.out.println(muhammad.getNimi() + " on vanhempi kuin " + pascal.getNimi());
}

Harjoittelemme tässä kuitenkin hieman "oliohenkisemmän" tavan kahden henkilön ikävertailun tekemiseen.

Teemme Henkilöluokalle metodin boolean vanhempiKuin(Henkilo verrattava) jonka avulla tiettyä henkilö-olioa voi verrata parametrina annettuun henkilöön iän perusteella.

Metodia on tarkoitus käyttää seuraavaan tyyliin:

Henkilo muhammad = new Henkilo("Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi", 1, 1, 780);
Henkilo pascal = new Henkilo("Blaise Pascal", 19, 6, 1623);

if (muhammad.vanhempiKuin(pascal)) { // sama kun muhammad.vanhempiKuin(pascal)==true
  System.out.println(muhammad.getNimi() + " on vanhempi kuin " + pascal.getNimi());
} else {
  System.out.println(muhammad.getNimi() + " ei ole vanhempi kuin " + pascal.getNimi());
}

Tässä siis kysytään onko al-Khwarizmi Pascalia vanhempi "jos A on vanhempi kuin B". Metodi vanhempiKuin palauttaa arvon true jos olio jonka kohdalla metodia kutsutaan (olio.vanhempiKuin(parametrinaAnnettavaOlio)) on vanhempi kuin parametrina annettava olio, ja false muuten.

Käytännössä yllä kutsutaan "Muhammad ibn Musa al-Khwarizmia" vastaavan olion, johon muuttuja muhammad viittaa, metodia vanhempiKuin. Metodille annetaan parametriksi "Blaise Pascal" vastaavan olion viite pascal.

Ohjelma tulostaa:

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi on vanhempi kuin Blaise Pascal

Metodille vanhempiKuin annetaan parametrina henkilöolio. Tarkemmin sanottuna metodin parametriksi määriteltyyn muuttujaan kopioituu parametrina annettavan muuttujan sisältämä arvo, eli viite olioon.

Metodin toteutus näyttää seuraavalta. Huomaa, että metodi voi palauttaa arvon useammasta kohtaa -- alla vertailu on pilkottu useampaan osaan:

public class Henkilo {
  // ...

  public boolean vanhempiKuin(Henkilo verrattava) {
    // toteutus
    if (this.getSyntymaPaiva().getVuosi() < verrattava.getSyntymaPaiva().getVuosi()) {
      return true;
    }

    if (this.getSyntymaPaiva().getVuosi() == verrattava.getSyntymaPaiva().getVuosi()
      && this.getSyntymaPaiva().getKuukausi() < verrattava.getSyntymaPaiva().getKuukausi()) {
      return true;
    }

    if (this.getSyntymaPaiva().getVuosi() == verrattava.getSyntymaPaiva().getVuosi()
      && this.getSyntymaPaiva().getKuukausi() == verrattava.getSyntymaPaiva().getKuukausi()
      && this.getSyntymaPaiva().getPaiva() < verrattava.getSyntymaPaiva().getPaiva()) {
      return true;
    }

    return false;
  }
}

Mietitään hieman olio-ohjelmoinnin periatteiden abstrahointia. Abstrahoinnin ajatuksena on käsitteellistää ohjelmakoodia siten, että kullakin käsitteellä on omat selkeät vastuunsa. Kun pohdimme yllä esitettyä ratkaisua, huomaamme, että päivämäärien vertailutoiminnallisuus kuuluisi mielummin luokkaan Paivays luokan Henkilo-sijaan.

Luodaan luokalle Paivays metodi public boolean aiemmin(Paivays verrattava). Metodi palauttaa arvon true, jos metodille parametrina annettu päiväys on kyseisen olion päiväyksen jälkeen.

public class Paivays {
  private int paiva;
  private int kuukausi;
  private int vuosi;

  public Paivays(int paiva, int kuukausi, int vuosi) {
    this.paiva = paiva;
    this.kuukausi = kuukausi;
    this.vuosi = vuosi;
  }

  public String toString() {
    return this.paiva + "." + this.kuukausi + "." + this.vuosi;
  }

  // metodilla tarkistetaan onko tämä päiväysolio (this) ennen
  // parametrina annettavaa päiväysoliota (verrattava)
  public boolean aiemmin(Paivays verrattava) {
    // ensin verrataan vuosia
    if (this.vuosi < verrattava.vuosi) {
      return true;
    }

    // jos vuodet ovat samat, verrataan kuukausia
    if (this.vuosi == verrattava.vuosi && this.kuukausi < verrattava.kuukausi) {
      return true;
    }

    // vuodet ja kuukaudet samoja, verrataan päivää
    if (this.vuosi == verrattava.vuosi && this.kuukausi == verrattava.kuukausi &&
      this.paiva < verrattava.paiva) {
      return true;
    }

    return false;
  }
}

Vaikka oliomuuttujat vuosi, kuukausi ja paiva ovat olion kapseloimia (private) oliomuuttujia, pystymme lukemaan niiden arvon kirjoittamalla verrattava.muuttujanNimi. Tämä johtuu siitä, että private-muuttujat ovat luettavissa kaikissa metodeissa, jotka kyseinen luokka sisältää. Huomaa, että syntaksi (kirjoitusasu) vastaa tässä jonkin olion metodin kutsumista. Toisin kuin metodia kutsuttaessa, viittaamme olion kenttään, jolloin metodikutsun osoittavia sulkeita ei kirjoiteta.

Metodin käyttöesimerkki:

public static void main(String[] args) {
  Paivays p1 = new Paivays(14, 2, 2011);
  Paivays p2 = new Paivays(21, 2, 2011);
  Paivays p3 = new Paivays(1, 3, 2011);
  Paivays p4 = new Paivays(31, 12, 2010);

  System.out.println(p1 + " aiemmin kuin " + p2 + ": " + p1.aiemmin(p2));
  System.out.println(p2 + " aiemmin kuin " + p1 + ": " + p2.aiemmin(p1));

  System.out.println(p2 + " aiemmin kuin " + p3 + ": " + p2.aiemmin(p3));
  System.out.println(p3 + " aiemmin kuin " + p2 + ": " + p3.aiemmin(p2));

  System.out.println(p4 + " aiemmin kuin " + p1 + ": " + p4.aiemmin(p1));
  System.out.println(p1 + " aiemmin kuin " + p4 + ": " + p1.aiemmin(p4));
}
14.2.2011 aiemmin kuin 21.2.2011: true
21.2.2011 aiemmin kuin 14.2.2011: false
21.2.2011 aiemmin kuin 1.3.2011: true
1.3.2011 aiemmin kuin 21.2.2011: false
31.12.2010 aiemmin kuin 14.2.2011: true
14.2.2011 aiemmin kuin 31.12.2010: false

Muunnetaan vielä henkilön metodia vanhempiKuin siten, että hyödynnämme jatkossa päivämäärän tarjoamaa vertailutoiminnallisuutta.

public class Henkilo {
  // ...

  public boolean vanhempiKuin(Henkilo verrattava) {
    if (this.syntymaPaiva.aiemmin(verrattava.getSyntymaPaiva())) {
      return true;
    }

    return false;

    // tai suoraan:
    // return this.syntymaPaiva.aiemmin(verrattava.getSyntymaPaiva());
  }
}

Nyt päivämäärän konkreettinen vertailu on toteutettu luokassa, johon se loogisesti (luokkien nimien perusteella) kuuluukin.

Asuntovälitystoimiston tietojärjestelmässä kuvataan myynnissä olevaa asuntoa seuraavasta luokasta tehdyillä olioilla:

public class Asunto {
  private int huoneita;
  private int nelioita;
  private int neliohinta;

  public Asunto(int huoneita, int nelioita, int neliohinta) {
    this.huoneita = huoneita;
    this.nelioita = nelioita;
    this.neliohinta = neliohinta;
  }
}

Tehtävänä on toteuttaa muutama metodi, joiden avulla myynnissä olevia asuntoja voidaan vertailla.

Onko asunto suurempi

Tee metodi public boolean suurempi(Asunto verrattava) joka palauttaa true jos asunto-olio, jolle metodia kutsutaan on suurempi kuin verrattavana oleva asunto-olio.

Esimerkki metodin toiminnasta:

Asunto eiraYksio = new Asunto(1, 16, 5500);
Asunto kallioKaksio = new Asunto(2, 38, 4200);
Asunto jakomakiKolmio = new Asunto(3, 78, 2500);

System.out.println(eiraYksio.suurempi(kallioKaksio));    // false
System.out.println(jakomakiKolmio.suurempi(kallioKaksio)); // true

Asuntojen hintaero

Tee metodi public int hintaero(Asunto verrattava) joka palauttaa asunto-olion jolle metodia kutsuttiin ja parametrina olevan asunto-olion hintaeron. Hintaero on asuntojen hintojen (=neliöhinta*neliöt) itseisarvo.

Esimerkki metodin toiminnasta:

Asunto eiraYksio = new Asunto(1, 16, 5500);
Asunto kallioKaksio = new Asunto(2, 38, 4200);
Asunto jakomakiKolmio = new Asunto(3, 78, 2500);

System.out.println(eiraYksio.hintaero(kallioKaksio));    // 71600
System.out.println(jakomakiKolmio.hintaero(kallioKaksio));  // 35400

Onko asunto kalliimpi

Tee metodi public boolean kalliimpi(Asunto verrattava) joka palauttaa true jos asunto-olio, jolle metodia kutsutaan on kalliimpi kuin verrattavana oleva asunto-olio.

Esimerkki metodin toiminnasta:

Asunto eiraYksio = new Asunto(1, 16, 5500);
Asunto kallioKaksio = new Asunto(2, 38, 4200);
Asunto jakomakiKolmio = new Asunto(3, 78, 2500);

System.out.println(eiraYksio.kalliimpi(kallioKaksio));    // false
System.out.println(jakomakiKolmio.kalliimpi(kallioKaksio));  // true

Olioiden yhtäsuuruuden vertailu

Opimme merkkijonojen käsittelyn yhteydessä, että merkkijonojen vertailu tulee toteuttaa equals-metodin avullla. Tämä tapahtuu seuraavasti.

Scanner lukija = new Scanner(System.in);

System.out.println("Syötä kaksi sanaa, kumpikin omalle rivilleen.")
String eka = lukija.nextLine();
String toka = lukija.nextLine();

if (eka.equals(toka)) {
  System.out.println("Sanat olivat samat.");
} else {
  System.out.println("Sanat eivät olleet samat.");
}

Alkeistyyppisten muuttujien kuten int kanssa muuttujien vertailu on mahdollista kahden yhtäsuuruusmerkin avulla. Tämä johtuu siitä, että alkeistyyppisten muuttujien arvo sijaitsee "muuttujan lokerossa". Viittaustyyppisten muuttujien arvo on taas osoite viitattavaan olioon, eli viittaustyyppisten muuttujien "lokerossa" on viite muistipaikkaan. Kahden yhtäsuuruusmerkin avulla verrataan "muuttujan lokeron" sisällön yhtäsuuruutta -- viittaustyyppisillä muuttujilla vertailu tarkastelisi siis muuttujien osoitteiden yhtäsuuruutta.

Metodi equals taas tarkastelee muuttujaan liittyvän olion sisältöä. Jos haluamme pystyä vertailemaan kahta itse toteuttamaamme oliota equals-metodilla, tulee metodi määritellä luokkaan. Metodi equals määritellään luokkaan boolean-tyyppisen arvon palauttavana metodina -- boolean-muuttujan arvo kertoo ovatko oliot samat.

Metodi equals toteutetaan siten, että sen avulla voidaan vertailla nykyistä oliota mihin tahansa muuhun olioon. Metodi saa parametrinaan Object-tyyppisen olion -- kaikki oliot ovat oman tyyppinsä lisäksi Object-tyyppisiä. Metodissa ensin vertaillaan ovatko osoitteet samat: jos kyllä, oliot ovat samat. Tämän jälkeen tarkastellaan ovatko olion tyypit samat: jos ei, oliot eivät ole samat. Tämän jälkeen parametrina saatu Object-olio muunnetaan tyyppimuunnoksella tarkasteltavan olion muotoiseksi, ja oliomuuttujien arvoja vertaillaan. Alla vertailu on toteutettu Paivays-oliolle.

public class Paivays {
  private int paiva;
  private int kuukausi;
  private int vuosi;

  public Paivays(int paiva, int kuukausi, int vuosi) {
    this.paiva = paiva;
    this.kuukausi = kuukausi;
    this.vuosi = vuosi;
  }

  public int getPaiva() {
    return this.paiva;
  }

  public int getKuukausi() {
    return this.kuukausi;
  }

  public int getVuosi() {
    return this.vuosi;
  }

  public boolean equals(Object verrattava) {
    // jos muuttujat sijaitsevat samassa paikassa, ovat ne samat
    if (this == verrattava) {
      return true;
    }

    // jos verrattava olio ei ole Paivays-tyyppinen, oliot eivät ole samat
    if (!(verrattava instanceof Paivays)) {
      return false;
    }

    // muunnetaan Object-tyyppinen verrattava-olio
    // Paivays-tyyppiseksi verrattavaPaivays-olioksi
    Paivays verrattavaPaivays = (Paivays) verrattava;

    // jos olioiden oliomuuttujien arvot ovat samat, ovat oliot samat
    if (this.paiva == verrattavaPaivays.paiva &&
      this.kuukausi == verrattavaPaivays.kuukausi &&
      this.vuosi == verrattavaPaivays.vuosi) {
      return true;
    }

    // muulloin oliot eivät ole samat
    return false;
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return this.paiva + "." + this.kuukausi + "." + this.vuosi;
  }
}

Vastaavan vertailutoiminnallisuuden rakentaminen onnistuu myös Henkilö-olioille. Alla vertailu on toteutettu Henkilo-oliolle, jolla ei ole erillista Paivays-oliota. Huomaa, että henkilöiden nimet ovat merkijonoja (eli olioita), joten niiden vertailussa käytetään equals-metodia.

public class Henkilo {

  private String nimi;
  private int ika;
  private int paino;
  private int pituus;

  // konstruktorit ja metodit


  public boolean equals(Object verrattava) {
    // jos muuttujat sijaitsevat samassa paikassa, ovat ne samat
    if (this == verrattava) {
      return true;
    }

    // jos verrattava olio ei ole Henkilo-tyyppinen, oliot eivät ole samat
    if (!(verrattava instanceof Henkilo)) {
      return false;
    }

    // muunnetaan olio Henkilo-olioksi
    Henkilo verrattavaHenkilo = (Henkilo) verrattava;

    // jos olioiden oliomuuttujien arvot ovat samat, ovat oliot samat
    if (this.nimi.equals(verrattavaHenkilo.nimi) && 
      this.ika == verrattavaHenkilo.ika &&
      this.paino == verrattavaHenkilo.paino &&
      this.pituus == verrattavaHenkilo.pituus) {
      return true;
    }

    // muulloin oliot eivät ole samat
    return false;
  }

  // .. metodeja
}

Tehtäväpohjassa on luokka Kappale, jonka perusteella voidaan luoda musiikkikappaleita esittäviä olioita. Lisää luokkaan kappale metodi equals, jonka avulla voidaan tarkastella musiikkikappaleiden samankaltaisuutta.

Kappale jackSparrow = new Kappale("The Lonely Island", "Jack Sparrow", 196);
Kappale toinenSparrow = new Kappale("The Lonely Island", "Jack Sparrow", 196);

if (jackSparrow.equals(toinenSparrow)) {
  System.out.println("Kappaleet olivat samat.");
}

if (jackSparrow.equals("Toinen olio")) {
  System.out.println("Nyt on jotain hassua.");
}
Kappaleet olivat samat.

Tehtäväpohjassa on luokka Henkilo, johon liittyy Paivays-olio. Lisää luokalle Henkilo metodi public boolean equals(Object verrattava), jonka avulla voidaan verrata henkilöiden samuutta. Vertailussa tulee verrata kaikkien henkilön muuttujien yhtäsuuruutta (ml. syntymäpäivä).

Tehtäväpohjassa ei ole testejä. Keksi erilaisia esimerkkikoodeja, joilla voit testata ohjelman toimintaa. Alla pari esimerkkiä.

Paivays pvm = new Paivays(24, 3, 2017);
Paivays pvm2 = new Paivays(23, 7, 2017);

Henkilo leevi = new Henkilo("Leevi", pvm, 62, 9);
Henkilo lilja = new Henkilo("Lilja", pvm2, 65, 8);

if (leevi.equals(lilja)) {
  System.out.println("Meniköhän nyt ihan oikein?");
} 

Henkilo leeviEriPainolla = new Henkilo("Leevi", pvm, 62, 10);

if (leevi.equals(leeviEriPainolla)) {
  System.out.println("Meniköhän nyt ihan oikein?");
} 
Mikä ihmeen Object?

Olio-ohjelmoinnin periaatteissa todettiin seuraavaa: Olio-ohjelmoinnissa on mahdollista luoda luokkia, jotka perivät toisen luokan ominaisuuksia (eli oliomuuttujat ja metodit). Tällöin luokasta tehdyt oliot ovat samalla myös perityn luokan ilmentymiä, jolloin oliot voivat esiintyä useampina erilaisina olioina käyttötarpeesta riippuen.

Jokainen luomamme luokka (ja Javan valmis luokka) perii luokan Object, vaikkei sitä erikseen ohjelmakoodissa näy. Tämän takia mistä tahansa luokasta tehty ilmentymä voidaan asettaa parametriksi metodiin, joka saa parametrina Object-tyyppisen muuttujan. Object-luokan periminen näkyy myös muissa asioissa: esimerkiksi metodi toString on olemassa vaikkei sitä erikseen toteuteta, aivan samalla tavalla kuin metodi equals.

Esimerkiksi seuraava lähdekoodi siis "toimii" oikein, vaikkei toiminta ehkä olekaan haluttua.

public class Lintu {
  private String nimi;

  public Lintu(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
  } 
}
Lintu red = new Lintu("Red");
System.out.println(red);

Lintu chuck = new Lintu("Chuck");
System.out.println(chuck);

if (red.equals(chuck)) {
  System.out.println(red + " on sama kuin " + chuck);
}

Vaikka ohjelma on syntaktisesti oikein, ei lopputulos liene kuitenkaan toivottu.

Olio metodin paluuarvona

Olemme nähneet metodeja jotka palauttavat totuusarvoja, lukuja ja merkkijonoja. On helppoa arvata, että metodi voi palauttaa minkä tahansa tyyppisen olion.

Seuraavassa esimerkissä on yksinkertainen laskuri, jolla on metodi kloonaa. Metodin avulla laskurista voidaan tehdä klooni, eli uusi laskurio-olio, jolla on luomishetkellä sama arvo kuin kloonattavalla laskurilla:

public Laskuri {
  private int arvo;

  // esimerkki useamman konstruktorin käytöstä:
  // konstruktorista voi kutsua toista konstruktoria this-kutsulla
  // huomaa tosin, että this-kutsun tulee olla konstruktorin ensimmäisellä rivillä.
  public Laskuri() {
    this(0);
  }

  public Laskuri(int alkuarvo) {
    this.arvo = alkuarvo;
  }

  public void kasvata() {
    this.arvo++;
  }

  public String toString() {
    return "arvo: " + arvo;
  }

  public Laskuri kloonaa() {
    // luodaan uusi laskuriolio, joka saa alkuarvokseen kloonattavan laskurin arvon
    Laskuri klooni = new Laskuri(this.arvo);

    // palautetaan klooni kutsujalle
    return klooni;
  }
}

Seuraavassa käyttöesimerkki:

Laskuri laskuri = new Laskuri();
laskuri.kasvata();
laskuri.kasvata();

System.out.println(laskuri);     // tulostuu 2

Laskuri klooni = laskuri.kloonaa();

System.out.println(laskuri);     // tulostuu 2
System.out.println(klooni);     // tulostuu 2

laskuri.kasvata();
laskuri.kasvata();
laskuri.kasvata();
laskuri.kasvata();

System.out.println(laskuri);     // tulostuu 6
System.out.println(klooni);     // tulostuu 2

klooni.kasvata();

System.out.println(laskuri);     // tulostuu 6
System.out.println(klooni);     // tulostuu 3

Kloonattavan ja kloonin sisältämä arvo on kloonauksen tapahduttua sama. Kyseessä on kuitenkin kaksi erillistä olioa, eli kun toista laskureista kasvatetaan, ei kasvatus vaikuta toisen arvoon millään tavalla.

Vastaavasti myös Tehdas-olio voisi luoda ja palauttaa uusia Auto-olioita. Alla on hahmoteltu tehtaan runkoa -- tehdas tietää myös luotavien autojen merkin.

public class Tehdas {
  private String merkki;

  public Tehdas(String merkki) {
    this.merkki = merkki;
  }

  public Auto tuotaAuto() {
    return new Auto(this.merkki);
  }
}

Tehtäväpohjan mukana tulee aiemmin esitelty luokka Paivays, jossa päivämäärä talletetaan oliomuuttujien vuosi, kuukausi, ja paiva avulla:

public class Paivays {
  private int paiva;
  private int kuukausi;
  private int vuosi;

  public Paivays(int paiva, int kuukausi, int vuosi) {
    this.paiva = paiva;
    this.kuukausi = kuukausi;
    this.vuosi = vuosi;
  }

  public String toString() {
    return this.paiva + "." + this.kuukausi + "." + this.vuosi;
  }

  public boolean aiemmin(Paivays verrattava) {
    // ensin verrataan vuosia
    if (this.vuosi < verrattava.vuosi) {
      return true;
    }

    // jos vuodet ovat samat, verrataan kuukausia
    if (this.vuosi == verrattava.vuosi && this.kuukausi < verrattava.kuukausi) {
      return true;
    }

    // vuodet ja kuukaudet samoja, verrataan päivää
    if (this.vuosi == verrattava.vuosi && this.kuukausi == verrattava.kuukausi &&
      this.paiva < verrattava.paiva) {
      return true;
    }

    return false;
  }
}

Tässä tehtäväsarjassa laajennetaan luokkaa.

Seuraava päivä

Toteuta metodi public void etene(), joka siirtää päiväystä yhdellä päivällä. Tässä tehtävässä oletetaan, että jokaisessa kuukaudessa on 30 päivää. Huom! Sinun tulee tietyissä tilanteissa muuttaa kuukauden ja vuoden arvoa.

Tietty määrä päiviä eteenpäin

Toteuta metodi public void etene(int montakoPaivaa), joka siirtää päiväystä annetun päivien määrän verran. Käytä apuna edellisessä tehtävässä toteutettua metodia etene().

Ajan kuluminen

Lisätään Paivays-olioon mahdollisuus edistää aikaa. Tee oliolle metodi Paivays paivienPaasta(int paivia), joka luo uuden Paivays-olion, jonka päiväys on annetun päivien lukumäärän verran suurempi kuin oliolla, jolle sitä kutsuttiin. Voit edelleen olettaa, että jokaisessa kuukaudessa on 30 päivää. Huomaa, että vanhan päiväysolion on pysyttävä muuttumattomana!

Koska metodissa on luotava uusi olio, tulee rungon olla suunnilleen seuraavanlainen:

public Paivays paivienPaasta(int paivia) {
  Paivays uusiPaivays = new Paivays( ... );

  // tehdään jotain...

  return uusiPaivays;
}

Ohessa on esimerkki metodin toiminnasta.

public static void main(String[] args) {
  Paivays pvm = new Paivays(13, 2, 2015);
  System.out.println("Tarkistellun viikon perjantai on " + pvm);

  Paivays uusiPvm = pvm.paivienPaasta(7);
  int vk = 1;
  while (vk <= 7) {
    System.out.println("Perjantai " + vk + " viikon kuluttua on " + uusiPvm);
    uusiPvm = uusiPvm.paivienPaasta(7);

    vk++;
  }


  System.out.println("Päivämäärä 790:n päivän päästä tarkistellusta perjantaista on ... kokeile itse!");
  //  System.out.println("Kokeile " + pvm.paivienPaasta(790));
}

Ohjelma tulostaa:

Tarkistellun viikon perjantai on 13.2.2015
Perjantai 1 viikon kuluttua on 20.2.2015
Perjantai 2 viikon kuluttua on 27.2.2015
Perjantai 3 viikon kuluttua on 4.3.2015
Perjantai 4 viikon kuluttua on 11.3.2015
Perjantai 5 viikon kuluttua on 18.3.2015
Perjantai 6 viikon kuluttua on 25.3.2015
Perjantai 7 viikon kuluttua on 2.4.2015
Päivämäärä 790:n päivän päästä tarkistellusta perjantaista on ... kokeile itse!

Huom! Sen sijaan, että muuttaisimme vanhan olion tilaa palautamme uuden olion. Kuvitellaan, että Paivays-luokalle on olemassa metodi edista, joka toimii vastaavasti kuin ohjelmoimamme metodi, mutta se muuttaa vanhan olion tilaa. Tällöin seuraava koodin pätkä tuottaisi ongelmia.

Paivays nyt = new Paivays(13, 2, 2015);
Paivays viikonPaasta = nyt;
viikonPaasta.edista(7);

System.out.println("Nyt: " + nyt);
System.out.println("Viikon päästä: " + viikonPaasta);

Ohjelman tulostus olisi seuraavanlainen:

Nyt 20.2.2015
Viikon päästä 20.2.2015

Tämä johtuu siitä, että tavallinen sijoitus kopioi ainoastaan viitteen olioon. Siis itse asiassa ohjelman oliot nyt ja viikonPaasta viittavaat yhteen ja samaan Paivays-olioon.

Maksukortti-tehtävässä käytimme rahamäärän tallettamiseen double-tyyppistä oliomuuttujaa. Todellisissa sovelluksissa näin ei kannata tehdä, sillä kuten jo olemme nähneet, doubleilla laskenta ei ole tarkkaa. Onkin järkevämpää toteuttaa rahamäärän käsittely oman luokkansa avulla. Seuraavassa on luokan runko:

public class Raha {

  private final int euroa;
  private final int senttia;

  public Raha(int euroa, int senttia) {
    this.euroa = euroa;
    this.senttia = senttia;
  }

  public int eurot() {
    return euroa;
  }

  public int sentit() {
    return senttia;
  }

  public String toString() {
    String nolla = "";
    if (senttia <= 10) {
      nolla = "0";
    }

    return euroa + "." + nolla + senttia + "e";
  }
}

Määrittelyssä pistää silmään oliomuuttujien määrittelyn yhteydessä käytetty sana final, tällä saadaan aikaan se, että oliomuuttujien arvoa ei pystytä muuttamaan sen jälkeen kun ne on konstruktorissa asetettu. Raha-luokan oliot ovatkin muuttumattomia eli immutaabeleita, eli jos halutaan esim. kasvattaa rahamäärää, on luotava uusi olio, joka kuvaa kasvatettua rahasummaa.

Luomme seuraavassa muutaman operaation rahojen käsittelyyn.

Plus

Tee ensin metodi public Raha plus(Raha lisattava), joka palauttaa uuden raha-olion, joka on arvoltaan yhtä suuri kuin se olio jolle metodia kutsuttiin ja parametrina oleva olio yhteensä.

Metodin runko on seuraavanlainen:

public Raha plus(Raha lisattava) {
  Raha uusi = new Raha(...); // luodaan uusi Raha-olio jolla on oikea arvo

  // palautetaan uusi Raha-olio
  return uusi;
}

Seuraavassa esimerkkejä metodin toiminnasta

Raha a = new Raha(10,0);
Raha b = new Raha(5,0);

Raha c = a.plus(b);

System.out.println(a); // 10.00e
System.out.println(b); // 5.00e
System.out.println(c); // 15.00e

a = a.plus(c);     // HUOM: tässä syntyy uusi Raha-olio, joka laitataan "a:n langan päähän"
//    vanha a:n langan päässä ollut 10 euroa häviää ja Javan roskien kerääjä korjaa sen pois

System.out.println(a); // 25.00e
System.out.println(b); // 5.00e
System.out.println(c); // 15.00e

Vähemmän

Tee metodi public boolean vahemman(Raha verrattava), joka palauttaa true jos raha-olio jolle metodia kutsutaan on arvoltaan pienempi kuin raha-olio, joka on metodin parametrina.

Raha a = new Raha(10, 0);
Raha b = new Raha(3, 0);
Raha c = new Raha(5, 0);

System.out.println(a.vahemman(b)); // false
System.out.println(b.vahemman(c)); // true

Miinus

Tee metodi public Raha miinus(Raha vahentaja), joka palauttaa uuden raha-olion, jonka arvoksi tulee sen olion jolle metodia kutsuttiin ja parametrina olevan olion arvojen erotus. Jos erotus olisi negatiivinen, tulee luotavan raha-olion arvoksi 0.

Seuraavassa esimerkkejä metodin toiminnasta

Raha a = new Raha(10, 0);
Raha b = new Raha(3, 50);

Raha c = a.miinus(b);

System.out.println(a); // 10.00e
System.out.println(b); // 3.50e
System.out.println(c); // 6.50e

c = c.miinus(a);    // HUOM: tässä syntyy uusi Raha-olio, joka laitataan "c:n langan päähän"
//    vanha c:n langan päässä ollut 6.5 euroa häviää ja Javan roskien kerääjä korjaa sen pois

System.out.println(a); // 10.00e
System.out.println(b); // 3.50e
System.out.println(c); // 0.00e

Crowdsorcerer: Arvioi tehtäviä

Otetaan hetkeksi askel taaksepäin ja muistellaan listojen käyttöä. Tämän jälkeen palaamme takaisin olioiden ja listojen pariin.

Ohjelmointikurssin neljännessä osassa loimme taas omia tehtäviä Crowdsorcererin avulla. Nyt on hetki vertaisarviointiin -- arvioimme Crowdsorcereriin lähetettyjä tehtäviä! Anna vertaispalautetta kahdesta jonkun toisen kurssilaisen lähettämästä tehtävästä ja arvioi lopuksi itse tekemääsi tehtävää. Itse tekemäsi tehtävä näkyy vain jos olet tehnyt sen -- jos et tehnyt tehtävää, pääset arvioimaan yhden ylimääräisen tehtävän.

Vertaisarviointi

Alla on kolme Crowdsorcereriin tehtyä tehtävää: kaksi jonkun kurssitoverisi lähettämää ja yksi itsearviointia varten. Niiden yhteydessä on muistin virkistykseksi ohjeistus, jonka pohjalta kyseiset tehtävänannot on tehty.

Tarkastele jokaisen tehtävän eri osia: tehtävänantoa, tehtäväpohjaa ja malliratkaisua sekä testaukseen käytettäviä syötteitä ja tulosteita. Arvioi niiden selkeyttä, vaikeutta ja sitä, kuinka hyvin ne vastaavat ohjeistukseensa.

Voit vaihtaa näkymää tehtäväpohjan ja mallivastauksen välillä painamalla lähdekoodin yläpalkin painikkeita. Palautteenannon avuksi on annettu väittämiä. Voit valita kuinka samaa mieltä niiden kanssa olet painamalla hymiöitä. Annathan myös sanallista palautetta sille varattuun kenttään! Lisää vielä tehtävää mielestäsi kuvaavia tageja ja paina Lähetä.

Anna arvio kummallekin vertaispalautetehtävälle ja lopuksi vielä omallesi.

Muista olla reilu ja ystävällinen. Hyvä palaute on rehellistä, mutta kannustavaa!

Voit halutessasi ladata arvioitavan tehtävän tehtäväpohjan ja malliratkaisun koneellesi, ja testata niiden käyttöä. Molemmat tulevat ZIP-paketeissa, jolloin sinun täytyy purkaa ne, ennen kuin voit avata ne NetBeansissä.

Suunnittele oma tehtävä: listat

Suunnittele tehtävä, joka harjoituttaa listojen käsittelyä ja tietojen hakemista niistä.

Tee tehtävään valmiiksi lista tai listoja, jotka sisältävät oman valintasi mukaan joko merkkijonoja, kokonailukuja tai liukulukuja. Täytä listan arvot valmiiksi.

Ohjeista tulevaa tehtävän ratkaisijaa kysymään käyttäjältä komentoa, jonka jälkeen listalta haetaan komennon perusteella jotakin tietoa, joka sen jälkeen tuolostetaan. Jos käskyä ei tarjota, tulee ohjelman tulostaa jokin varoitusteksti.

Esimerkiksi yksi tälläinen tehtävä voisi sisältää listan kokonaislukuja, ja käskyt voisivat olla: "suurin", "pienin", "keskiarvo". Kun tuleva tehtävän ratkaisija antaa käskyn "keskiarvo", tulee ohjelman tulostaan listan lukujen keskiarvon ja niin edelleen.

Muista merkitä ainakin käskyyn reagointiin liittyvät rivit malliratkaisuriveiksi -- näin ratkaisu ei tule suoraan tehtäväpohjaan.

Listat ja oliot

Edellisessä osassa tutuksi tulleet listat ovat olioita, joihin pystyy lisäämään arvoja. Listalle lisättyjä arvoja voidaan tarkastella indeksin perusteella, ja listalla olevia arvoja voidaan etsiä ja poistaa. Kaikkia listan tarjoamia toimintoja käytetään listan tarjoamien metodien kautta.

Listalle lisättävien muuttujien tyyppi määrätään listan luomisen yhteydessä annettavan tyyppiparametrin avulla. Esimerkiksi ArrayList<String> sisältää merkkijonoja, ArrayList<Integer> sisältää kokonaislukuja, ja ArrayList<Double> sisältää liukulukuja.

Alla olevassa esimerkissä lisätään ensin merkkijonoja listalle, jonka jälkeen listalla olevat merkkijonot tulostetaan yksitellen.

ArrayList<String> nimet = new ArrayList<>();

// merkkijono voidaan ensin muuttujaan
String nimi = "Betty Jennings";
// ja sitten lisätä se listalle
nimet.add(nimi);

// merkkijono voidaan myös lisätä suoraan listalle:
nimet.add("Betty Snyder");
nimet.add("Frances Spence");
nimet.add("Kay McNulty");
nimet.add("Marlyn Wescoff");
nimet.add("Ruth Lichterman");

// listan alkioiden läpikäynti onnistuu useamman erilaisen
// toistolauseen avulla

// 1. while-toistolause
int indeksi = 0;
while (indeksi < nimet.size()) {
  System.out.println(nimet.get(indeksi));
  indeksi++;
}

System.out.println();
// 2. for-toistolause indeksillä
for (int i = 0; i < nimet.size(); i++) {
  System.out.println(nimet.get(i));
}

System.out.println();
// 3. for-each toistolause (ei indeksiä)
for (String nimi: nimet) {
  System.out.println(nimi);
}
Betty Jennings
Betty Snyder
Frances Spence
Kay McNulty
Marlyn Wescoff
Ruth Lichterman

Betty Jennings
Betty Snyder
Frances Spence
Kay McNulty
Marlyn Wescoff
Ruth Lichterman

Betty Jennings
Betty Snyder
Frances Spence
Kay McNulty
Marlyn Wescoff
Ruth Lichterman

Olioita listalla

Edellisessä osassa lisäsimme listalle muunmuassa merkkijonoja. Merkkijonot ovat olioita, joten ei liene yllätys että listalla voi olla olioita. Tarkastellaan seuraavaksi listan ja olioiden yhteistoimintaa tarkemmin.

Oletetaan, että käytössämme on alla oleva luokka.

public class Henkilo {

  private String nimi;
  private int ika;
  private int paino;
  private int pituus;

  public Henkilo(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
    this.ika = 0;
    this.paino = 0;
    this.pituus = 0;
  }

  // muita konstruktoreja ja metodeja

  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }

  public int getIka() {
    return this.ika;
  }

  public void vanhene() {
    this.ika++;
  }

  public void setPituus(int uusiPituus) {
    this.pituus = uusiPituus;
  }

  public void setPaino(int uusiPaino) {
    this.paino = uusiPaino;
  }

  public double painoIndeksi() {
    double pituusPerSata = this.pituus / 100.0;
    return this.paino / (pituusPerSata * pituusPerSata);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.nimi + ", ikä " + this.ika + " vuotta";
  }
}

Olioiden käsittely listalla ei oikeastaan poikkea aiemmin näkemästämme listan käytöstä millään tavalla. Oleellista on vain listalle lisättävien olioiden tyypin määrittely listan luomisen yhteydessä.

Alla olevassa esimerkissä luodaan ensin Henkilo-tyyppisille olioille tarkoitettu lista, jonka jälkeen listalle lisätään henkilöolioita. Lopulta henkilöoliot tulostetaan yksitellen.

ArrayList<Henkilo> henkilot = new ArrayList<>();

// henkilöolio voidaan ensin luoda
Henkilo juhana = new Henkilo("Juhana");
// ja sitten lisätä se listalle
henkilot.add(juhana);

// henkilöolio voidaan myös lisätä listalle "samassa lauseessa"
henkilot.add(new Henkilo("Matti"));
henkilot.add(new Henkilo("Martin"));

for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  System.out.println(henkilo);
}
Juhana, ikä 0 vuotta
Matti, ikä 0 vuotta
Martin, ikä 0 vuotta

Aiemmin käyttämämme rakenne syötteiden lukemiseen on yhä varsin käytännöllinen.

Scanner lukija = new Scanner(System.in);
ArrayList<Henkilo> henkilot = new ArrayList<>();

while (true) {
  System.out.print("Kirjoita nimi, tyhjä lopettaa: ");
  String nimi = lukija.nextLine();
  if (nimi.isEmpty()) {
    break;
  }

  henkilot.add(new Henkilo(nimi));
}

System.out.println();
System.out.println("Henkilöitä yhteensä: " + henkilot.size());
System.out.println("Henkilöt: ");
 
for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  System.out.println(henkilo);
}

Listalla olevia olioita voidaan myös tarkastella listan läpikäynnin yhteydessä. Alla olevassa esimerkissä tulostetaan vain täysi-ikäiset henkilöt.

// ..


for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  if (henkilo.getIka() >= 18) {
    System.out.println(henkilo);
  }
}

Ikärajan voi kysyä myös käyttäjältä.

// ..
System.out.print("Mikä ikäraja? ");
int ikaraja = Integer.parseInt(lukija.nextLine());

for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  if (henkilo.getIka() >= ikaraja) {
    System.out.println(henkilo);
  }
}

Tehtäväpohjassa on valmiina televisio-ohjelmaa kuvaava luokka Ohjelma. Luokalla Ohjelma on oliomuuttujat nimi ja pituus, konstruktori, ja muutamia metodeja.

Toteuta ohjelma, joka ensin lukee käyttäjältä televisio-ohjelmia. Kun käyttäjä syöttää tyhjän ohjelman nimen, televisio-ohjelmien lukeminen lopetetaan.

Tämän jälkeen käyttäjältä kysytään ohjelman maksimipituutta. Kun käyttäjä on syöttänyt ohjelman maksimipituuden, tulostetaan kaikki ne ohjelmat, joiden pituus on pienempi tai yhtäsuuri kuin haluttu maksimipituus.

Nimi: Salatut elämät
Pituus: 30
Nimi: Miehen puolikkaat
Pituus: 30
Nimi: Remppa vai muutto
Pituus: 60
Nimi: House
Pituus: 60

Ohjelman maksimipituus? 30
Salatut elämät, 30 minuuttia
Miehen puolikkaat, 30 minuuttia

Toteuta ohjelma, joka ensin lukee kirjojen tietoja käyttäjältä. Jokaisesta kirjasta tulee lukea kirjan nimi, sivujen lukumäärä sekä kirjoitusvuosi. Kirjojen lukeminen lopetetaan kun käyttäjä syöttää tyhjän kirjan nimen.

Tämän jälkeen käyttäjältä kysytään mitä tulostetaan. Jos käyttäjä syöttää merkkijonon "kaikki", tulostetaan kirjojen nimet, sivujen lukumäärät sekä kirjoitusvuodet. Jos taas käyttäjä syöttää merkkijonon "nimi", tulostetaan vain kirjojen nimet.

Ohjelmaa varten kannattanee toteuttaa Kirjaa kuvaava luokka. Vaikka tehtävässä on todellisuudessa vain yksi osa, on se kahden osan arvoinen.

Nimi: Minä en sitten muutu
Sivuja: 201
Kirjoitusvuosi: 2010
Nimi: Nalle Puh ja elämisen taito
Sivuja: 100
Kirjoitusvuosi: 2005
Nimi: Beautiful Code
Sivuja: 593
Kirjoitusvuosi: 2007
Nimi: KonMari
Sivuja: 222
Kirjoitusvuosi: 2011

Mitä tulostetaan? kaikki
Minä en sitten muutu, 201 sivua, 2010
Nalle Puh ja elämisen taito, 100 sivua, 2005
Beautiful Code, 593 sivua, 2007
KonMari, 222 sivua, 2011
Nimi: Minä en sitten muutu
Sivuja: 201
Kirjoitusvuosi: 2010
Nimi: Nalle Puh ja elämisen taito
Sivuja: 100
Kirjoitusvuosi: 2005
Nimi: Beautiful Code
Sivuja: 593
Kirjoitusvuosi: 2007
Nimi: KonMari
Sivuja: 222
Kirjoitusvuosi: 2011

Mitä tulostetaan? nimi
Minä en sitten muutu
Nalle Puh ja elämisen taito
Beautiful Code
KonMari

Listakin sisältää viitteitä

Kun olio lisätään listalle, listalle kopioidaan viite. Kuten aiemmin, olion sisäisestä tilasta ei luoda kopiota, vaan listalle lisätään viite olemassa olevaan olioon.

Alla olevassa esimerkissä luodaan ensin olio juhana, joka lisätään listalle. Tämän jälkeen listalle lisätään kaksi muuta oliota. Seuraavaksi juhana-olion metodia vanhene kutsutaan. Lopulta jokaista listalla olevaa oliota vanhennetaan.

ArrayList<Henkilo> henkilot = new ArrayList<>();

Henkilo juhana = new Henkilo("Juhana");
henkilot.add(juhana);

henkilot.add(new Henkilo("Matti"));
henkilot.add(new Henkilo("Martin"));

// juhana vanhenee 2 vuotta
juhana.vanhene();
juhana.vanhene();

for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  henkilo.vanhene();
}

for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  System.out.println(henkilo);
}
Juhana, ikä 3 vuotta
Matti, ikä 1 vuotta
Martin, ikä 1 vuotta

Listalle on kopioituna viitteet olioihin. Yllä olevassa esimerkissä muuttujan juhana arvona on sama viite kuin listalla, joten "Juhanan" ikä muuttuu myös jos hän vanhenee listan ulkopuolella.

 

Lista oliomuuttujana

Listat ovat olioita, joten oliomuuttujaksi voi asettaa listan. Tarkastellaan tätä seuraavaksi.

Olemme aiemmin huomanneet, että listat ovat esimerkiksi näppäriä silloin, silloin kun haluamme pitää kirjaa useammasta erillisestä asiasta. Alla olevassa esimerkissä käsitteelle soittolista on luotu luokka. Soittolista sisältää kappaleita.

// importit

public class Soittolista {
  private ArrayList<String> kappaleet;

  public Soittolista() {
    this.kappaleet = new ArrayList<>();
  }

  public void lisaaKappale(String kappale) {
    this.kappaleet.add(kappale);
  }

  public void poistaKappale(String kappale) {
    this.kappaleet.remove(kappale);
  }

  public void tulostaKappaleet() {
    for (String kappale: this.kappaleet) {
      System.out.println(kappale);
    }
  }
}

Soittolistojen luominen on edellisen luokan avulla helppoa.

Soittolista lista = new Soittolista();
lista.lisaaKappale("Sorateiden kuningas");
lista.lisaaKappale("Teuvo, maanteiden kuningas");
lista.tulostaKappaleet();
Sorateiden kuningas
Teuvo, maanteiden kuningas

Kumpulan kampuksella Helsingissä toimivaan Unicafe-nimiseen gourmet-ravintolaan tarvitaan uusi ruokalista. Keittiömestari tietää ohjelmoinnista, ja haluaa listan hallinnointiin tietokonejärjestelmän. Toteutetaan tässä tehtävässä järjestelmän sydän, luokka Ruokalista.

Tehtäväpohjan mukana tulee Main-luokka, jossa voit testata ruokalistan toimintaa. Ruokalistan toteuttamista varten saat seuraavanlaisen tehtäväpohjan:

import java.util.ArrayList;

public class Ruokalista {

  private ArrayList<String> ateriat;

  public Ruokalista() {
    this.ateriat = new ArrayList<>();
  }

  // toteuta tänne tarvittavat metodit
}

Ruokalistaoliolla on oliomuuttujana ArrayList, jonka on tarkoitus tallentaa ruokalistalla olevien ruokalajien nimet. Ruokalistan tulee tarjota seuraavat metodit:

 • public void lisaaAteria(String ateria) lisää aterian ruokalistalle.
 • public void tulostaAteriat() tulostaa ateriat.
 • public void tyhjennaRuokalista() tyhjentää ruokalistan.

Aterian lisääminen

Toteuta metodi public void lisaaAteria(String ateria), joka lisää uuden aterian listalle ateriat. Jos lisättävä ateria on jo listalla, sitä ei tule lisätä uudelleen. Jos et muista miten listalla olemassaoloa tarkastellaan, lue edellisestä osasta kohta "Onko listalla".

Aterioiden tulostaminen

Toteuta metodi public void tulostaAteriat(), joka tulostaa ateriat. Kolmen aterian lisäyksen jälkeen tulostuksen tulee olla seuraavanlainen.

ensimmäisenä lisätty ateria
toisena lisätty ateria
kolmantena lisätty ateria

Ruokalistan tyhjentäminen

Toteuta metodi public void tyhjennaRuokalista() joka tyhjentää ruokalistan. ArrayList-luokalla on metodi josta on tässä hyötyä. NetBeans osaa vihjata käytettävissä olevista metodeista kun kirjoitat olion nimen ja pisteen. Yritä kirjoittaa ateriat. metodirungon sisällä ja katso mitä käy.

Oliomuuttujana oleva lista voi sisältää myös muunlaisia olioita. Laajennetaan neljännessä osassa hahmoteltua luokkaa PainonvartijaYhdistys siten, että yhdistys lisää kaikki jäsenensä listalle. Laajennetussa versiossa konstruktorille annetaan alimman painoindeksin lisäksi myös nimi:

public class PainonvartijaYhdistys {
  private double alinPainoindeksi;
  private String nimi;
  private ArrayList<Henkilo> jasenet;

  public PainonvartijaYhdistys(String nimi, double alinPainoindeksi) {
    this.alinPainoindeksi = alinPainoindeksi;
    this.nimi = nimi;
    this.jasenet = new ArrayList<>();
  }

  //..
}

Tehdään metodi jolla henkilö liitetään yhdistykseen. Metodi ei liitä yhdistykseen kuin tarpeeksi suuren painoindeksin omaavat henkilöt. Tehdään myös toString jossa tulostetaan jäsenten nimet:

public class PainonvartijaYhdistys {
  // ...

  public boolean hyvaksytaanJaseneksi(Henkilo henkilo) {
    if (henkilo.painoIndeksi() < this.alinPainoindeksi) {
      return false;
    }

    return true;
  }

  public void lisaaJaseneksi(Henkilo henkilo) {
    // sama kuin hyvaksytaanJaseneksi(henkilo) == false
    if (!hyvaksytaanJaseneksi(henkilo)) {
      // void-tyyppisistä metodeista voi palata
      // return-kutsulla
      return;
    }

    this.jasenet.add(henkilo);
  }

  public String toString() {
    String jasenetMerkkijonona = "";

    for (Henkilo jasen: this.jasenet) {
      jasenetMerkkijonona += " " + jasen.getNimi() + "\n";
    }

    return "Painonvartijayhdistys " + this.nimi + " jäsenet: \n" + jasenetMerkkijonona;
  }
}

Metodi lisaaJaseneksi käyttää aiemmin tehtyä metodia hyvaksytaanJaseneksi.

Kokeillaan laajentunutta painonvartijayhdistystä:

PainonvartijaYhdistys painonVartija = new PainonvartijaYhdistys("Kumpulan paino", 25);

Henkilo matti = new Henkilo("Matti");
matti.setPaino(86);
matti.setPituus(180);
painonVartija.lisaaJaseneksi(matti);

Henkilo juhana = new Henkilo("Juhana");
juhana.setPaino(64);
juhana.setPituus(172);
painonVartija.lisaaJaseneksi(juhana);

Henkilo harri = new Henkilo("Harri");
harri.setPaino(104);
harri.setPituus(182);
painonVartija.lisaaJaseneksi(harri);

Henkilo petri = new Henkilo("Petri");
petri.setPaino(112);
petri.setPituus(173);
painonVartija.lisaaJaseneksi(petri);

System.out.println(painonVartija);

Tulostuksesta huomaamme, että Juhanaa ei kelpuutettu jäseneksi:

Painonvartijayhdistys Kumpulan paino jäsenet:
Matti
Harri
Petri

 

Tehdään vielä lopuksi painovartijayhdistykselle metodi, jolla saadaan tietoon yhdistyksen suurimman painoindeksin omaava henkilö.

public class PainonvartijaYhdistys {
  // ...

  public Henkilo suurinPainoindeksinen() {
    // jos jasenlista on tyhjä, palautetaan null-viite
    if (this.jasenet.isEmpty()) {
      return null;
    }

    Henkilo painavinTahanAsti = this.jasenet.get(0);

    // Huom! Aloitamme tässä läpikäynnin ensimmäisestä
    // listan alkiosta (ei nollannesta)
    // -- tähän for-each -toisto ei sovi
       
    int indeksi = 1;
    while (indeksi < this.jasenet.size()) {
      Henkilo henkilo = this.jasenet.get(indeksi);
      if (henkilo.painoIndeksi() > painavinTahanAsti.painoIndeksi()) {
        painavinTahanAsti = henkilo;
      }

      indeksi++;
    }

    // tai:
    for (int i = 1; i < this.jasenet.size; i++)
      Henkilo henkilo = this.jasenet.get(indeksi);
      if (henkilo.painoIndeksi() > painavinTahanAsti.painoIndeksi()) {
        painavinTahanAsti = henkilo;
      }
    }

    return painavinTahanAsti;
  }
}

Logiikaltaan edeltävä metodi toimii samaan tapaan kuin suurimman luvun etsiminen taulukosta. Käytössä on apumuuttuja painavinTahanAsti joka laitetaan aluksi viittaamaan listan ensimmäiseen henkilöön. Sen jälkeen käydään lista läpi ja katsotaan tuleeko vastaan suuremman painoindeksin omaavia henkilöitä, jos tulee, niin otetaan viite talteen muuttujaan painavinTahanAsti. Lopuksi palautetaan muuttujan arvo eli viite henkilöolioon.

Tehdään lisäys edelliseen pääohjelmaan. Pääohjelma ottaa vastaan metodin palauttaman viitteen muuttujaan painavin.

PainonvartijaYhdistys painonVartija = new PainonvartijaYhdistys("Kumpulan paino", 25);

// .. lisätään listalle ..

Henkilo painavin = painonVartija.suurinPainoindeksinen();
System.out.print("suurin painoindeksi on jäsenellä " + painavin.getNimi());
suurin painoindeksi on jäsenellä Petri

Tehtävässä tehdään puhelinmuistio.

Henkilö

Tee ensin luokka Henkilo. Luokan tulee toimia seuraavan esimerkin osoittamalla tavalla:

Henkilo pekka = new Henkilo("Pekka Mikkola", "040-123123");

System.out.println(pekka.getNimi());
System.out.println(pekka.getNumero());

System.out.println(pekka);

pekka.vaihdaNumeroa("050-333444");
System.out.println(pekka);

Tulostuu:

Pekka Mikkola
040-123123
Pekka Mikkola puh: 040-123123
Pekka Mikkola puh: 050-333444

Tee siis luokalle

 • metodi public String toString(), joka palauttaa henkilön merkkijonoesityksen (yo. esimerkin tapaan muotoiltuna)
 • konstruktori, jolla asetetaan henkilölle nimi ja puhelinnumero
 • public String getNimi(), joka palauttaa nimen
 • public String getNumero(), joka palauttaa puhelinnumeron
 • metodi public void vaihdaNumeroa(String uusiNumero), joka muuttaa henkilön puhelinnumeroa

Henkilöiden lisäys puhelinmuistioon

Tee luokka Puhelinmuistio joka tallettaa sisällään olevaan ArrayListiin Henkilo-olioita. Tässä vaiheessa luokalle tehdään seuraavat metodit:

 • public void lisaa(String nimi, String numero) luo Henkilo-olion ja lisää sen puhelinmuistion ArrayListiin.
 • public void tulostaKaikki(), tulostaa puhelinmuistion sisällön

Esimerkki muistion toiminnasta:

Puhelinmuistio muistio = new Puhelinmuistio();

muistio.lisaa("Pekka Mikkola", "040-123123");
muistio.lisaa("Antti Laaksonen", "045-456123");
muistio.lisaa("Juhana Laurinharju", "050-222333");

muistio.tulostaKaikki();

Ohjelman tulostus oikein toteutetuilla luokilla on:

Pekka Mikkola puh: 040-123123
Antti Laaksonen puh: 045-456123
Juhana Laurinharju puh: 050-222333

Numerojen haku muistiosta

Tehdään puhelinmuistiolle metodi public String haeNumero(String nimi), joka palauttaa parametrina annetun henkilön numeron. Jos henkilö ei ole muistiossa, palautetaan merkkijono "numero ei tiedossa". Esimerkki metodin toiminnasta:

Puhelinmuistio muistio = new Puhelinmuistio();
muistio.lisaa("Pekka Mikkola", "040-123123");
muistio.lisaa("Antti Laaksonen", "045-456123");
muistio.lisaa("Juhana Laurinharju", "050-222333");

String numero = muistio.haeNumero("Pekka Mikkola");
System.out.println(numero);

numero = muistio.haeNumero("Martti Tienari");
System.out.println(numero);

Tulostuu:

040-123123
numero ei tiedossa

Tässä tehtävässä harjoitellaan lahjojen pakkaamista. Tehdään luokat Lahja ja Pakkaus. Lahjalla on nimi ja paino, ja Pakkaus sisältää lahjoja.

Lahja-luokka

Tee luokka Lahja, josta muodostetut oliot kuvaavat erilaisia lahjoja. Tallennettavat tiedot ovat tavaran nimi ja paino (kg).

Lisää luokkaan seuraavat metodit:

 • Konstruktori, jolle annetaan parametrina lahjan nimi ja paino
 • Metodi public String getNimi(), joka palauttaa lahjan nimen
 • Metodi public int getPaino(), joka palauttaa lahjan painon
 • Metodi public String toString(), joka palauttaa merkkijonon muotoa "nimi (paino kg)"

Seuraavassa on luokan käyttöesimerkki:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Lahja kirja = new Lahja("Aapiskukko", 2);

    System.out.println("Lahjan nimi: " + kirja.getNimi());
    System.out.println("Lahjan paino: " + kirja.getPaino());

    System.out.println("Lahja: " + kirja);
  }
}

Ohjelman tulostuksen tulisi olla seuraava:

Lahjan nimi: Aapiskukko
Lahjan paino: 2
Lahja: Aapiskukko (2 kg)

Pakkaus-luokka

Tee luokka Pakkaus. Pakkaus voi sisältää äärettömän määrän lahjoja, jonka lisäksi se tarjoaa metodin lahjojen yhteispainon laskemiseen.

Lisää luokkaan seuraavat metodit:

 • Parametriton konstruktori
 • Metodi public void lisaaLahja(Lahja lahja), joka lisää parametrina annettavan lahjan pakkaukseen. Metodi ei palauta mitään arvoa.

Tavarat kannattaa tallentaa ArrayList-olioon:

ArrayList<Lahja> lahjat = new ArrayList<>();

Seuraavassa on luokan käyttöesimerkki:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Lahja kirja = new Lahja("Aapiskukko", 2);

    Pakkaus paketti = new Pakkaus();
    paketti.lisaaLahja(kirja);
    System.out.println(paketti.getPaino());
  }
}

Ohjelman tulostuksen tulisi olla seuraava:

2

Tässä tehtäväsarjassa tehdään luokat Tavara, Matkalaukku ja Lastiruuma, joiden avulla harjoitellaan lisää olioita, jotka sisältävät toisia olioita.

Tavara-luokka

Tee luokka Tavara, josta muodostetut oliot vastaavat erilaisia tavaroita. Tallennettavat tiedot ovat tavaran nimi ja paino (kg).

Lisää luokkaan seuraavat metodit:

 • Konstruktori, jolle annetaan parametrina tavaran nimi ja paino
 • Metodi public String getNimi(), joka palauttaa tavaran nimen
 • Metodi public int getPaino(), joka palauttaa tavaran painon
 • Metodi public String toString(), joka palauttaa merkkijonon muotoa "nimi (paino kg)"

Seuraavassa on luokan käyttöesimerkki:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Tavara kirja = new Tavara("Aapiskukko", 2);
    Tavara puhelin = new Tavara("Nokia 3210", 1);

    System.out.println("Kirjan nimi: " + kirja.getNimi());
    System.out.println("Kirjan paino: " + kirja.getPaino());

    System.out.println("Kirja: " + kirja);
    System.out.println("Puhelin: " + puhelin);
  }
}

Ohjelman tulostuksen tulisi olla seuraava:

Kirjan nimi: Aapiskukko
Kirjan paino: 2
Kirja: Aapiskukko (2 kg)
Puhelin: Nokia 3210 (1 kg)

Matkalaukku-luokka

Tee luokka Matkalaukku. Matkalaukkuun liittyy tavaroita ja maksimipaino, joka määrittelee tavaroiden suurimman mahdollisen yhteispainon.

Lisää luokkaan seuraavat metodit:

 • Konstruktori, jolle annetaan maksimipaino
 • Metodi public void lisaaTavara(Tavara tavara), joka lisää parametrina annettavan tavaran matkalaukkuun. Metodi ei palauta mitään arvoa.
 • Metodi public String toString(), joka palauttaa merkkijonon muotoa "x tavaraa (y kg)"

Tavarat kannattaa tallentaa ArrayList-olioon:

ArrayList<Tavara> tavarat = new ArrayList<>();

Luokan Matkalaukku tulee valvoa, että sen sisältämien tavaroiden yhteispaino ei ylitä maksimipainoa. Jos maksimipaino ylittyisi lisättävän tavaran vuoksi, metodi lisaaTavara ei saa lisätä uutta tavaraa laukkuun.

Seuraavassa on luokan käyttöesimerkki:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Tavara kirja = new Tavara("Aapiskukko", 2);
    Tavara puhelin = new Tavara("Nokia 3210", 1);
    Tavara tiiliskivi = new Tavara("tiiliskivi", 4);

    Matkalaukku matkalaukku = new Matkalaukku(5);
    System.out.println(matkalaukku);

    matkalaukku.lisaaTavara(kirja);
    System.out.println(matkalaukku);

    matkalaukku.lisaaTavara(puhelin);
    System.out.println(matkalaukku);

    matkalaukku.lisaaTavara(tiiliskivi);
    System.out.println(matkalaukku);
  }
}

Ohjelman tulostuksen tulisi olla seuraava:

0 tavaraa (0 kg)
1 tavaraa (2 kg)
2 tavaraa (3 kg)
2 tavaraa (3 kg)

Kielenhuoltoa

Ilmoitukset "0 tavaraa" ja "1 tavaraa" eivät ole kovin hyvää suomea – paremmat muodot olisivat "ei tavaroita" ja "1 tavara". Tee tämä muutos luokassa Matkalaukku sijaitsevaan toString-metodiin.

Nyt edellisen ohjelman tulostuksen tulisi olla seuraava:

ei tavaroita (0 kg)
1 tavara (2 kg)
2 tavaraa (3 kg)
2 tavaraa (3 kg)

Kaikki tavarat

Lisää luokkaan Matkalaukku seuraavat metodit:

 • metodi tulostaTavarat, joka tulostaa kaikki matkalaukussa olevat tavarat
 • metodi yhteispaino, joka palauttaa tavaroiden yhteispainon

Seuraavassa on luokan käyttöesimerkki:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Tavara kirja = new Tavara("Aapiskukko", 2);
    Tavara puhelin = new Tavara("Nokia 3210", 1);
    Tavara tiiliskivi = new Tavara("tiiliskivi", 4);

    Matkalaukku matkalaukku = new Matkalaukku(10);
    matkalaukku.lisaaTavara(kirja);
    matkalaukku.lisaaTavara(puhelin);
    matkalaukku.lisaaTavara(tiiliskivi);

    System.out.println("Matkalaukussa on seuraavat tavarat:");
    matkalaukku.tulostaTavarat();
    System.out.println("Yhteispaino: " + matkalaukku.yhteispaino() + " kg");
  }
}

Ohjelman tulostuksen tulisi olla seuraava:

Matkalaukussa on seuraavat tavarat:
Aapiskukko (2 kg)
Nokia 3210 (1 kg)
Tiiliskivi (4 kg)
Yhteispaino: 7 kg

Muokkaa myös luokkaasi siten, että käytät vain kahta oliomuuttujaa. Toinen sisältää maksimipainon, toinen on lista laukussa olevista tavaroista.

Raskain tavara

Lisää vielä luokkaan Matkalaukku metodi raskainTavara, joka palauttaa painoltaan suurimman tavaran. Jos yhtä raskaita tavaroita on useita, metodi voi palauttaa minkä tahansa niistä. Metodin tulee palauttaa olioviite. Jos laukku on tyhjä, palauta arvo null.

Seuraavassa on luokan käyttöesimerkki:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Tavara kirja = new Tavara("Aapiskukko", 2);
    Tavara puhelin = new Tavara("Nokia 3210", 1);
    Tavara tiiliskivi = new Tavara("Tiiliskivi", 4);

    Matkalaukku matkalaukku = new Matkalaukku(10);
    matkalaukku.lisaaTavara(kirja);
    matkalaukku.lisaaTavara(puhelin);
    matkalaukku.lisaaTavara(tiiliskivi);

    Tavara raskain = matkalaukku.raskainTavara();
    System.out.println("Raskain tavara: " + raskain);
  }
}

Ohjelman tulostuksen tulisi olla seuraava:

Raskain tavara: Tiiliskivi (4 kg)

Lastiruuma-luokka

Tee luokka Lastiruuma, johon liittyvät seuraavat metodit:

 • konstruktori, jolle annetaan maksimipaino
 • metodi public void lisaaMatkalaukku(Matkalaukku laukku), joka lisää parametrina annetun matkalaukun lastiruumaan
 • metodi public String toString(), joka palauttaa merkkijonon muotoa "x matkalaukkua (y kg)"

Tallenna matkalaukut sopivaan ArrayList-rakenteeseen.

Luokan Lastiruuma tulee valvoa, että sen sisältämien matkalaukkujen yhteispaino ei ylitä maksimipainoa. Jos maksimipaino ylittyisi uuden matkalaukun vuoksi, metodi lisaaMatkalaukku ei saa lisätä uutta matkalaukkua.

Seuraavassa on luokan käyttöesimerkki:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Tavara kirja = new Tavara("Aapiskukko", 2);
    Tavara puhelin = new Tavara("Nokia 3210", 1);
    Tavara tiiliskivi = new Tavara("tiiliskivi", 4);

    Matkalaukku adanLaukku = new Matkalaukku(10);
    adanLaukku.lisaaTavara(kirja);
    adanLaukku.lisaaTavara(puhelin);

    Matkalaukku pekanLaukku = new Matkalaukku(10);
    pekanLaukku.lisaaTavara(tiiliskivi);

    Lastiruuma lastiruuma = new Lastiruuma(1000);
    lastiruuma.lisaaMatkalaukku(adanLaukku);
    lastiruuma.lisaaMatkalaukku(pekanLaukku);

    System.out.println(lastiruuma);
  }
}

Ohjelman tulostuksen tulisi olla seuraava:

2 matkalaukkua (7 kg)

Lastiruuman sisältö

Lisää luokkaan Lastiruuma metodi public void tulostaTavarat(), joka tulostaa kaikki lastiruuman matkalaukuissa olevat tavarat.

Seuraavassa on luokan käyttöesimerkki:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Tavara kirja = new Tavara("Aapiskukko", 2);
    Tavara puhelin = new Tavara("Nokia 3210", 1);
    Tavara tiiliskivi = new Tavara("tiiliskivi", 4);

    Matkalaukku adanLaukku = new Matkalaukku(10);
    adanLaukku.lisaaTavara(kirja);
    adanLaukku.lisaaTavara(puhelin);

    Matkalaukku pekanLaukku = new Matkalaukku(10);
    pekanLaukku.lisaaTavara(tiiliskivi);

    Lastiruuma lastiruuma = new Lastiruuma(1000);
    lastiruuma.lisaaMatkalaukku(adanLaukku);
    lastiruuma.lisaaMatkalaukku(pekanLaukku);

    System.out.println("Ruuman matkalaukuissa on seuraavat tavarat:");
    lastiruuma.tulostaTavarat();
  }
}

Ohjelman tulostuksen tulisi olla seuraava:

Ruuman matkalaukuissa on seuraavat tavarat:
Aapiskukko (2 kg)
Nokia 3210 (1 kg)
tiiliskivi (4 kg)

Yhteenveto

Tässä osassa tutustuimme alkeis- ja viittaustyyppisten muuttujien eroihin sekä syvennyimme olioiden toimintaan. Toteutimme ohjelmia, missä olioiden käyttöä harjoiteltiin erilaisissa muodoissa, esimerkiksi metodin parametreina kuin paluuarvoina. Oleellisessa roolissa olivat myös oliot listalla sekä listat olion oliomuuttujana.

Tutustutaan vielä lopuksi hieman erilaiseen listojen käyttötarkoitukseen harjoitustehtävän kautta.

Nykyiset käyttöjärjestelmät ovat kiitollisuudenvelassa Xerox Alto -nimisessä tietokoneessa 1970-luvulla käytettyyn oivallukseen: sovellukset voivat olla osittain päällekkäin.

Oivallus on loppujenlopuksi melko suoraviivainen. Jokainen sovellus on suorakulmion sisällä, ja käyttäjä voi suorakulmiota klikkaamalla nostaa suorakulmion päällimmäiseksi.

Tehtäväpohjassa on ohjelma, joka käynnistyessään näyttää allaolevalta.

 

Tehtävänäsi on muokata sovellusta siten, että suorakulmiota klikkaamalla suorakulmio saadaan nostettua "kokonaan näkyville". Alla olevassa kuvassa käyttäjä on klikannut sinistä suorakulmiota, jolloin se on noussut päällimmäiseksi.

 

Toiminnallisuutta varten kannattaa tarkastella tehtäväpohjassa olevaa ikkunoiden piirtotoiminnallisuutta ja miettiä ikkunoiden piirtojärjestys. Paperille piirtäminen lienee myös hyödyllistä.

Kun klikkaus toimii, lähde sen jälkeen toteuttamaan ikkunan siirtämistä hiiren napin ollessa pohjassa.

Tehtäväpohjan kohdat "root.setonMousePressed" ja "root.setOnMouseDragged" ovat tärkeitä toiminnan toteuttamisen kannalta.

Muistathan, että double-tyyppisen muuttujan saa muunnettua int-tyyppiseksi muuttujaksi esimerkiksi lauseella “int arvo = (int) (doublearvo);” Vastaavasti, siirtoa varten tarvitset jonkinlaisen tavan pitää kirjaa edellisistä sijainneista -- tarvitset tätä varten viittaustyyppisen muuttujan, johon voidaan säilöä aiemmat arvot.

Tehtäväpohjassa ei ole testejä -- palauta tehtävä kun se toimii toivotulla tavalla.

Sisällysluettelo